Parafia Jastrzębie
II Niedziela zwykła 14 I 2018 r.
Listem Episkopatu rozpoczynamy okres zwykły w roku liturgicznym, upamiętniający różne wydarzenia i tajemnice z życia Chrystusa . Dzisiaj wraz z Janem Chrzcicielem rozpoznajemy Jezusa jako Baranka Bożego który jest blisko - przyszedł do nas jako małe dziecko, przyjmujemy Go w Komunii Św., słuchamy w Słowie Bożym, jest także obecny w otaczającej nas rzeczywistości. Mamy szansę uwielbić Jezusa i coraz bardziej Go poznawać. Jednak poznać Go to nie tylko dużo o nim wiedzieć , wiele o nim słyszeć. Poznać Chrystusa to się z Nim zjednoczyć przyjmując Go w Komunii św. Uczestnicząc w Eucharystii, dajmy świadectwo naszej wiary która znajduje potwierdzenie w świadectwie naszego codziennego życia.

Więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego 7. I. 2018 r.
Dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Podczas chrztu w Jordanie Bóg objawił ludziom Jezusa jako swojego Syna przez- słowa, które usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii . „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie", Bóg wypowiada je i nad każdym z nas przy chrzcie św. Stańmy więc przed Bogiem jako Jego przybrane dzieci, dziękując za chrzest oraz Jego miłość i wyznajmy wiarę w Jezusa, prawdziwego Baranka, który gładzi grzechy świata. Zaś wspominając dziś nasz chrzest polecajmy Bogu naszych rodziców, chrzestnych, szafarza sakramentu - niech żywym Bóg błogosławi, a zmarłych obdarzy radością nieba i zapytajmy czy jesteśmy wierni przyrzeczeniom chrzcielnym , które w naszym imieniu złożyli rodzice i chrzestni .

Więcej

Niedzielę św. Rodziny Jezusa Maryi i Józefa –31 XII 2017 r.
W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu. To w niej Jezus, otoczony miłością, „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" . Podczas tej Eucharystii pragniemy modlić się za nasze rodziny w ostatnim dniu kalendarzowego roku. Prośmy, aby stawały się one miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament umacnia małżonków na drodze ich życia, pomaga w zachowaniu wierności i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Oby wszystkie rodziny stawały się miejscem ofiarowania i przyjmowania miłości, która jest darem samego Boga. Dziękujmy Bogu za wszystkie łaski kończącego się roku, a za wszystkie słabości i grzechy, zwłaszcza te raniące nasze rodziny, przepraszajmy teraz, byśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę.

Więcej

IV Niedziela Adwentu 24.12.2017
Przeżywając czwartą niedzielę Adwentu stoimy już niejako u progu świąt, tylko godziny dzielą nas wigilijnej wieczerzy i Bożego Narodzenia. Jesteśmy już blisko Jezusa jak Maryja i Józef i możemy odkryć w Nim Zbawiciela i doświadczyć Jego miłości . Bo Jego obecność pośród ludu trwa nadał ; jest w każdej Mszy św. i chce być w naszym sercu . Przeżywajmy więc jak najlepiej każdą Ofiarę Mszy św. i uczyńmy nasze serce na Święta najpiękniejszym mieszkaniem dla Jezusa - Bożego Syna - naszego Pana .

Więcej

III Niedziela Adwentu 17. XII . 2017 r.
Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, która nazywana jest niedzielą radości.Najważniejszym powodem tej radości jest bliskość Pana. Aby nasze spotkanie z Panem było radosne trzeba nam odrzucić zło i grzech. Uczyńmy to w świątecznej spowiedzi i módlmy się , by radość zagościła w naszych sercach i naszych domach . A ofiarami wesprzyjmy nasze parafialne sprawy .

Więcej

II Niedziela Adwentu 10.XII . 2017 r.
Każdy z nas pragnie szczęścia - na różne sposoby je rozumie, do niego dąży. Ale prawdziwe szczęście jest Bożym darem - „Pan sam obdarzy szczęściem" - i jest owocem nawrócenia i pokoju serca. Prośmy podczas dzisiejszej Eucharystii o dar nawrócenia naszych serc i umysłów, byśmy mogli doświadczać prawdziwego, głębokiego szczęścia. A Łaska płynąca z ofiary Mszy Świętej niech będzie dla nas umocnieniem w czynieniu uczynków miłości, które otwierają nam drogę do nieba. Módlmy się także za Kościół na Wschodzie ,aby mógł rozwijać się w pełnej wolności i wesprzyjmy go ofiarą do puszek.

Więcej

I Niedziela Adwentu 3 .XII . 2017 r.
Z Bożą pomocą rozpoczynamy Adwent , a wraz z nim Nowy Rok Liturgiczny , podczas którego w sposób szczególny będziemy dawać świadectwo na­szej wiary pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym ” Adwent to czas radosne­go oczekiwania na święta Bożego Narodzenia - święta przyj­ścia Zbawiciela. Adwent to również czas , w którym powinniśmy przyjrzeć się naszemu życiu, któ­re jest nieustannym oczekiwaniem. Wciąż bowiem czekamy na spotkanie z Chrystusem, które dokona się na końcu czasów, kiedy nastąpi paruzja , by dać nam udział w szczęściu które Bóg przygotował tym ,którzy Go miłują, a które ani oko nie widziało, ani i ucho nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć .Niech zatem Adwent będzie dla nas sposobnym czasem przygotowania się do udziału w tym szczęściu .

Więcej

XXXIV Niedziela Zwykła 26. XI . 2017 r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Przeżywamy dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to znak, ze kończy się kolejny rok liturgiczny, w którym przeżywaliśmy tajemnice naszego zbawienia i zabiegaliśmy o naszą świętość. Jezus chce królować w naszym życiu, aby nam pokazywać najlepszą drogę do królestwa niebieskiego. Tej drodze będziemy także przyglądać się podczas synodu diecezjalnego. Jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, tak i dziś trwamy w modlitwie o dobre przygotowanie tego wydarzenia i trwałe owoce dla naszego życia wiarą. Dzisiaj też uznajmy Chrystusa królem naszego życia naszych serc. Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie „Ojcze nasz” słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”, ten dokonuje intronizacji, godzi się na panowanie Boga w swoim życiu, chce naśladować królewski styl Chrystusa.

Więcej

XXXIII Niedziela Zwykła 19 .XI . 2017 r.
Liturgia dzisiejszej niedzieli zaprasza nas w sposób szczególny do odpowiedniego pomnażania swoich talentów, jakie każdy z nas otrzymał od Boga. Nie można ich zakopywać, ale powinny one służyć zarówno nam samym, jak i wspólnocie Kościoła, do której należymy. Niech zatem udział w tej Mszy św. pozwoli nam jeszcze lepiej dostrzec w nas to, co może służyć innym, i otworzy nasze serca na ich potrzeby. Przyjdźmy więc z pomocą naszej parafii ofiarą na składkę, a solidaryzując się też dziś z prześladowanymi za wiarę ofiarą do puszek.

Więcej

XXXII Niedziela Zwykła 12. XI . 2017 r.
Gromadząc się na niedzielnej Mszy Św., chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Jezus wzywa nas do czujności i gotowości na Jego przyjście bo nie wiemy, kiedy nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa do nas skierowane: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. będzie pełne wewnętrznego skupienia, rozmodlenia byśmy byli gotowi na Jego przyjście .

Więcej