Parafia Jastrzębie
 
 
 
 
 
synod

  Projekt
/06.09.2017/

 

REGULAMIN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

WPROWADZENIE
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-kulturowa, w której żyje i działa wspólnota Kościoła tarnowskiego praktykując swoją  wiarę i budując żywy organizm Chrystusowego Kościoła, domaga się na nowo gruntownego rozeznania, oceny i refleksji, aby móc popatrzeć w przyszłość i wytyczyć najwłaściwszy szlak działań duszpasterskich. Temu ma służyć V Synod Diecezji Tarnowskiej.
Głównym celem Synodu jest więc ukazanie duchowego, duszpasterskiego i materialnego dziedzictwa Chrystusowego Kościoła diecezji tarnowskiej; ożywienie wiary, nadziei i miłości w osobistej i wspólnotowej relacji z Chrystusem w Kościele oraz wskazanie nowych dróg duszpasterstwa w zmienności świata ku niezmienności Chrystusa.

§ 1. V Synod Diecezji Tarnowskiej (zwany dalej "Synodem")  jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc Biskupowi tarnowskiemu (dalej: "Biskupowi") (por. kan. 460 KPK).
§ 2. Źródłami niniejszego regulaminu Synodu są: Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 460-468), Instrukcja Kongregacji ds. Biskupów oraz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 19 marca 1997 roku na temat synodów diecezjalnych De synodis dioecesanis agendis instructio oraz postanowienia Biskupa.

 

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 3. Ze swej natury Synod stanowi najbardziej uroczystą formę sprawowania władzy pasterskiej przez Biskupa, wspieranego przez duchownych oraz świeckich. Stanowi on zarazem narzędzie odnowy dyscypliny prawnej i pastoralnej Kościoła partykularnego.
§ 4. Zgodnie z kan. 462 KPK Biskup zwołuje i kieruje pracami Synodu.
§ 5. Biskup jest jedynym ustawodawcą na Synodzie, pozostali zaś członkowie mają tylko głos doradczy (por. kan. 466 KPK).
§  6.  Biskup   ustanawia  Komisję  Główną  Synodu,  Sekretariat Synodu oraz komisje synodalne.
§ 7. Członkami Synodu, z mocy prawa (kan. 463 § 1 KPK) i z nominacji Biskupa, są:
a)  biskupi pomocniczy;
b)  o?cjał Sądu Diecezjalnego i wikariusze biskupi;
c) kanclerz Kurii Diecezjalnej;
d) rektor Wyższego Seminarium Duchownego;
e) członkowie Rady Kapłańskiej;
f) kanonicy gremialni bazyliki katedralnej;
g) przedstawiciele kapituł kolegiackich z Nowego Sącza, Bochni i Wojnicza;
h)  dziekani dekanatów i dekanalni Relatorzy synodalni (zwani dalej "Relatorami");
i) przedstawiciele Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej;
j) przedstawiciele instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, które posiadają dom w diecezji tarnowskiej;
k)  wszyscy członkowie komisji synodalnych;
l)  inne osoby mianowane przez Biskupa oraz ci, o których mowa w kan. 463 § 1 n. 5 i 8 KPK.
§ 8. Członkowie Synodu biorą udział w sesjach plenarnych (por. § 44)
§ 9. Prace synodalne obejmują następujące formy zebrań:
a)  uroczyste sesje plenarne na otwarcie i zamknięcie Synodu;
b) zwyczajne sesje plenarne;
c)  zebrania komisji głównej Synodu;
d) posiedzenia komisji synodalnych;
e)  spotkania parafialnych zespołów synodalnych.
§ 10. Tylko Biskup zatwierdza i promulguje dokumenty końcowe Synodu.
§ 11. Zgodnie z dyspozycją kan. 467 KPK Biskup podaje do wiadomości treść statutów synodalnych metropolicie i Konferencji Episkopatu Polski.
§ 12. Hasłem Synodu są słowa: Kościół na wzór Chrystusa.
§ 13. Logo Synodu jest dokładnie opisane w dekrecie Biskupa Tarnowskiego z dnia 8 maja 2017 roku.

II. CELE SYNODU
§ 14. W szczególności obejmują:

 1. chrystologiczne zorientowanie duszpasterstwa i różnych form zaangażowania eklezjalnego;
 2. umocnienie zasadniczego znaczenia liturgii i słowa Bożego oraz wzmocnienie tradycyjnych form pobożności w kontekście współczesnych wyzwań kulturowych;
 3. pogłębienie wzajemnej jedności Biskupa z prezbiterium i całą wspólnotą chrześcijańską diecezji przez wzmocnienie braterskich więzi kapłanów między sobą i kapłanów z osobami świeckimi;
 4. formacja świeckich w celu zaangażowania ich w życie parafii i diecezji;
 5. wyznaczenie dalszych kierunków pracy duszpasterskiej z małżeństwami i rodzinami, w tym pomoc dzieciom i młodzieży w celu pokazania piękna życia chrześcijańskiego we współczesnym świecie;
 6. misyjne ukierunkowanie duszpasterstwa parafialnego;
 7. wykorzystanie współczesnych mediów w dziele ewangelizacji.

 
§ 15. Pisemną formą wieńczącą prace Synodu będą wypracowane statuty synodalne promulgowane przez Biskupa.

III. KOMISJA GŁÓWNA SYNODU
§ 16. W skład Komisji Głównej Synodu wchodzą: Biskup jako jej  przewodniczący,  biskupi  pomocniczy  jako  wiceprzewodniczący, sekretarz generalny Synodu, przewodniczący poszczególnych komisji synodalnych oraz osoby mianowane przez Biskupa.
§ 17. Komisja Główna kieruje całością prac Synodu, a w szczególności:
a)  określa zadania poszczególnych komisji synodalnych;
b) przyjmuje i ocenia projekty uchwał oraz aneksów; zatwierdza projekty statutów synodalnych i aneksów wypracowanych przez poszczególne komisje synodalne;
c) przygotowuje ostateczne projekty dokumentów, które mają być przedstawione na Sesji Plenarnej do uprzedniego rozważenia i zatwierdzenia przez Biskupa;
d) przygotowuje program Sesji Plenarnych;
e)  w ramach Komisji Głównej Synodu, Biskup powołuje kolegium redakcyjne, składające się z 4-5 osób, które dokonuje  ostatecznej  redakcji  dokumentów  synodalnych  zarówno  od strony merytorycznej, jak i językowej oraz przedstawia je Biskupowi do promulgowania.
§ 18. Komisja Główna Synodu zbiera się na zebrania zwyczajne raz na trzy miesiące, a w razie potrzeby częściej na zebrania nadzwyczajne.
§ 19. Przy Komisji Głównej działa Zespół Prawny i Zespół Teologiczny. Obydwa te podmioty są powołane przez Biskupa. Zadaniem Zespołu Prawnego jest troska o zgodność projektów regulacji proponowanych w ramach prac synodalnych z prawem powszechnym Kościoła oraz specjalistyczna pomoc innym komisjom synodalnym i zespołom, zwłaszcza Komisji Głównej. Zadaniem Zespołu Teologicznego jest troska o teologiczną poprawność tekstów synodalnych, spójność wizji teologicznej Synodu oraz specjalistyczna pomoc innym komisjom synodalnym i zespołom, zwłaszcza Komisji Głównej.

IV. SEKRETARIAT SYNODU
§  20.  Sekretariat  Synodu  stanowi  organ  wykonawczy  Synodu i działa w sposób stały.
§ 21. Biskup powołuje Sekretariat Synodu i ustanawia w nim sekretarza generalnego oraz sekretarzy pomocniczych.
§ 22. Sekretarz generalny koordynuje całość prac Sekretariatu Synodu.
§ 23. Sekretariat Synodu odpowiada za sprawy organizacyjne Synodu, a w szczególności:
a)  wspiera prace Komisji Głównej i komisji synodalnych
b) protokołuje posiedzenia Sesji Plenarnych i Komisji Głównej Synodu;
c) sporządza listy uczestników Synodu;
e)  gromadzi i przygotowuje dla Komisji Głównej Synodu materiały nadesłane przez komisje synodalne;
f) gromadzi i przygotowuje dla poszczególnych komisji synodalnych materiały nadesłane przez parafialne zespoły synodalne;
g)  rozsyła materiały synodalne do komisji synodalnych i parafialnych zespołów synodalnych;
h)  gromadzi i przechowuje akta i dokumentację prac Synodu (we współpracy z Archiwum Diecezji Tarnowskiej);
i) odpowiada za informację medialną;
j)  redaguje "Biuletyn V Synodu Diecezji Tarnowskiej" oraz stronę internetową.

V. KOMISJE SYNODALNE
§ 24. Komisje synodalne i ich przewodniczących ustanawia Biskup. Na wniosek przewodniczącego komisji synodalnej, Biskup zatwierdza sekretarza i pozostałych członków. Skład osobowy komisji synodalnej powinien liczyć zasadniczo 10-20 członków.
§ 25. Zebrania komisji synodalnych winny się odbywać co najmniej raz na dwa miesiące.
§ 26. Pracami każdej komisji synodalnej kieruje jej przewodniczący i on składa sprawozdanie z wykonanych prac podczas zebrań Komisji Głównej Synodu.
§ 27. Przewodniczący komisji synodalnej zwołuje posiedzenia i określa porządek obrad. On też prowadzi obrady oraz zarządza głosowania. Przewodniczący komisji reprezentuje ją wobec innych organów Synodu oraz na zewnątrz.
§ 28. Sekretarz każdej komisji synodalnej sporządza protokoły z jej posiedzeń, zbiera opracowane projekty dokumentów z uwzględnieniem sugestii i wniosków parafialnych zespołów synodalnych oraz przechowuje akta bieżące. Podpisaną przez przewodniczącego kopię protokołu z każdorazowego posiedzenia komisji synodalnej przekazuje do sekretariatu Synodu. Sekretarz komisji synodalnej prowadzi korespondencję za pośrednictwem Sekretarza Synodu.
§ 29. Materiały problemowe dla parafialnych zespołów synodalnych, jak również projekty  do  przedłożenia  na  sesji  plenarnej,  komisja  synodalna  przyjmuje zwykłą  większością  głosów.  Po  ich  podpisaniu  przez  członków  komisji synodalnej,  przewodniczący  przekazuje  je  każdorazowo  do  Sekretariatu Synodu.

VI. PARAFIALNE ZESPOŁY SYNODALNE
§ 30. W każdej para?i należy ustanowić przynajmniej jeden parafialny zespół synodalny powołany przez proboszcza.
§ 31. Przewodniczącym para?alnego zespołu synodalnego jest miejscowy proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan.
§ 32. Do zadań parafialnego zespołu synodalnego w szczególności należy:

 1. modlitwa za wspólnotę parafialną i dzieło Synodu;
 2. propagowanie informacji na temat postępujących prac Synodu;
 3. refleksja (z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty parafialnej) nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez sekretariat Synodu;
 4. formułowanie postulatów dotyczących celów Synodu.

§ 33. W pracach parafialnego zespołu synodalnego uczestniczą jako jego członkowie: wikariusze oraz inni kapłani rezydujący w parafii, przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, katecheci, członkowie rady duszpasterskiej oraz innych zrzeszeń eklezjalnych działających w para?i, a także reprezentacja innych osób i instytucji działających na terenie parafii.
§ 34. Parafialny zespół synodalny powinien obejmować co najmniej 15 osób.
§ 35. Na pierwszym spotkaniu parafialnego zespołu synodalnego, członkowie wybierają wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Proboszcz ma obowiązek poinformować swoich parafian o powołanym parafialnym zespole synodalnym i zachęcić do włączenia się w jego prace.
§ 36. Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu. Każde zebranie należy zaprotokołować. Podpisaną kopię protokołu przewodniczący parafialnego zespołu synodalnego ma obowiązek dostarczyć do Relatora.
§ 37. Informację o powstaniu parafialnego zespołu synodalnego wraz z listą jego członków oraz informacją z danymi kontaktowymi sekretarza (numer telefonu i adres e-mail) właściwy przewodniczący przekazuje do Relatora.
§ 38. Podczas zebrań parafialne zespoły synodalne zapoznają się z materiałami problemowymi otrzymanymi z sekretariatu Synodu. W ramach dyskusji dokonują  konfrontacji  wskazanych  zagadnień  ze  stanem  życia  religijnego własnego środowiska oraz proponują odpowiednie inicjatywy apostolskie. Proponowane sugestie czy rozwiązania mają dotyczyć przede wszystkim rozwiązań praktycznych.

VII. DEKANALNY RELATOR SYNODALNY
§  39.  Kapłani  każdego  dekanatu  wybierają  w  tajnym  głosowaniu  jednego prezbitera, który będzie pełnił funkcję Relatora. Funkcji tej nie powinien pełnić dziekan.
§ 40. Do obowiązków Relatora należy:
a)  osobisty udział (przynajmniej raz na kwartał) w zebraniach organizowanych przez     Sekretariat Synodu;
b) koordynowanie w dekanacie, w łączności z dziekanem, spraw związanych z Synodem;
c)  informowanie o pracach Synodu na każdej konferencji dekanalnej;
d) dostarczanie dla para?alnych zespołów synodalnych materiałów synodalnych;
e)  zbieranie protokołów i wniosków od para?alnych zespołów synodalnych oraz przesyłanie ich do Sekretariatu Synodu.
§ 41. Relator wraz z dziekanem organizują dekanalne spotkania synodalne.
§ 42. Z racji pełnionej funkcji Relator obowiązkowo bierze udział w posiedzeniach Sesjach plenarnych i w głosowaniach.

VIII. SESJE PLENARNE
§ 43. Biskup zwołuje Sesje Plenarne, którymi kieruje osobiście lub przez swego delegata. Sesje te odbywają się w miejscu wskazanym przez Biskupa.
§ 44. Udział w Sesjach Plenarnych biorą wszyscy członkowie Synodu oraz osoby mianowane w trakcie trwania Synodu. Mogą w nich uczestniczyć również, jednak bez prawa do głosowania, zaproszone osoby (konsultorzy, obserwatorzy)  oraz  przedstawiciele  zespołów  synodalnych.  Członek Synodu  nie może  wysłać  pełnomocnika,  który  w  jego  imieniu  uczestniczyłby  w  Sesjach Plenarnych. Powinien natomiast powiadomić Biskupa o zaistniałej przeszkodzie.
§ 45. Biskup ustala przebieg każdej sesji plenarnej
§ 46. Podczas Sesji Plenarnych przewidziane teksty dokumentów synodalnych mają być przyjmowane kwali?kowaną większością (2/3) głosów (głosowanie: placet - przyjmuję, non placet - nie przyjmuję, placet iuxta  modum - przyjmuję z poprawkami). 
§ 47. W przypadku zgłoszenia merytorycznych poprawek lub odrzucenia projektu dokumentu w całości, Komisja Główna wspólnie z kompetentną komisją synodalną dokona odpowiedniej korekty tekstu lub podejmie się redakcji nowego projektu dokumentu.
§ 48. Przyjęte przez uczestników posiedzenia plenarnego projekty statutów synodalnych i aneksów komisja główna przedkłada Biskupowi - jako ustawodawcy diecezjalnemu - do promulgacji.

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 549. Biskup wprowadza zmiany w niniejszym regulaminie, a także może wydać dodatkowe zarządzenia lub instrukcje szczegółowe.
§ 50. Regulamin niniejszy zatwierdził Biskup Tarnowski Andrzej Jeż i wchodzi  w życie z dniem . tj. dniem otwarcia V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

 

Wiecej informacji na stronie https://synodtarnow.pl/

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie powołania parafialnych zespołów synodalnych

 

 

Mając na uwadze właściwą koordynację prac V Synodu Diecezji Tarnowskiej, niniejszym zarządzam powołanie w każdej parafii parafialnych zespołów synodalnych, według następujących zasad:

§ 1. W każdej parafii proboszcz/administrator parafii ustanawia przynajmniej jeden parafialny zespół synodalny, któremu przewodniczy osobiście lub przewodniczy wyznaczony przez niego kapłan;

§ 2. W pracach parafialnego zespołu synodalnego uczestniczą jako jego członkowie:

a)       wikariusze parafialni oraz inni kapłani rezydujący w parafii;

b)  przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy uczestniczą w cura animarum na terenie parafii;

c)       nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej;

d)       katecheci;

e)       członkowie parafialnej rady duszpasterskiej;

f)   przedstawiciel zrzeszeń eklezjalnych (stowarzyszeń, ruchów) działających w parafii;

g)       reprezentanci innych osób i instytucji działających na terenie parafii.

§ 3. Zadania parafialnego zespołu synodalnego określa Regulamin V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

§ 4. Termin wyłaniania parafialnych zespołów synodalnych określa Sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskie

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami pragnę przypomnieć:

 

1. Wybory do parafialnych Zespołów Synodalnych reguluje "Projekt

Regulaminu V SDT" oraz "Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w

sprawie powołania parafialnych zespołów synodalnych"

 

2.Każdy parafialny zespół synodalny ma liczyć min. 15 osób.

 

2. Przewodniczącym musi być kapłan, Zastępcą -kapłan lub świecki,

sekretarzem- kapłan lub świecki.

 

3. Do 17 marca ma spłynąć (w wersji elektronicznej, w jednym pliku) do

Sekretariatu V SDT skład każdego zespołu synodalnego z poszczególnych

dekanatów. Należy wyszczególnić kto jest: przewodniczącym, zastępcą

i sekretarzem. Należy starannie wybrać osobę sekretarza. Ma to być osoba,

która nie tylko posiada adres email, lecz także codziennie sprawdza

pocztę. Należy podać numer telefonu komórkowego i adres email do

sekretarza każdego zespołu synodalnego.

 

Jeżeli będą jakiekolwiek pytania to proszę o kontakt z sekretariatem.