Parafia Jastrzębie

 

 

CHRZEST ŚWIĘTY

 

Chrzest - moment, w którym dziecko ludzkie staje się dzieckiem Bożym.

Podczas liturgii /ceremonii/ chrztu jest to zaakcentowane poprzez namaszczenie olejem krzyżma świętego. Namaszczało się dawniej królów, kapłanów i proroków. Człowiek ochrzczony jest członkiem kapłańskiego i królewskiego rodu w Królestwie Bożym - ma przemieniać siebie i świat mocą Bożą. I głosić Dobrą Nowinę o miłości Boga do ludzi. W miarę dorastania, człowiek, który został ochrzczony jako niemowlę musi niejako „ratyfikować” swoją przyjaźń z Bogiem poprzez swoje osobiste wybory. To Bóg wzywa człowieka, dlatego w czasie chrztu nadaje się dziecku imię. Bóg zawsze wzywa po imieniu, a nie masowo.

 

Osoby dorosłe muszą się do sakramentu chrztu przygotować. Tacy „uczniowie” przechodzą drogę wtajemniczenia w życie Kościoła - katechumenat. Im chrztu udziela się najczęściej w czasie liturgii Wielkiej Soboty, żeby głębiej uświadomić sobie łaskę płynącą ze Zmartwychwstania Jezusa.

 

Chrztu udziela się z reguły uroczyście, w kościele, wobec zebranej wspólnoty wiernych. Udziela go kapłan lub diakon /to człowiek, który otrzymał święcenia diakonatu, uprawniające do udzielania chrztu świętego, małżeństwa i Komunii Świętej, odprawiania pogrzebu, błogosławienia wiernych, poświęcania przedmiotów kultu religijnego i głoszenia kazań/. W przypadkach np. zagrożenia życia chrztu może udzielić nawet osoba niebędąca katolikiem. Trzeba tylko, żeby miała taką intencję i polewając wodą głowę chrzczonego jednocześnie wypowiedziała słowa: N… /imię/, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Wyposażenie potrzebne w czasie chrztu: 

woda   Ksiądz święci ją w czasie ceremonii. W przypadkach nagłych nie musi być święcona. Oznacza zmycie grzechu i nowe życie.
rodzice chrzestni – wierzący i praktykujący katolicy, którzy mają wspierać ochrzczonego na drodze wiary.
świeca – symbol światła Chrystusa Zmartwychwstałego oświecającego naszą drogę życiową, którą otrzymuje zapaloną ochrzczony, a za niemowlaka – ojciec chrzestny.
biała szata – nakłada się ją po przyjęciu sakramentu, jako symbol czystości i uwolnienia od grzechu, narodzenia na nowo.
olej krzyżma świętego - o jego znaczeniu powyżej.
 
 
 
 
 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISANIA DZIECKA DO CHRZTU

 1. Akt urodzenia dziecka

 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był poza parafią)

 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi oraz praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania i może przyjąć Komunię  św. )

 4. Zgoda własnego Proboszcza (jeśli chrzest jest spoza parafii)

 5. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej


 

1. Rodzice po urodzenia dziecka powinni zgłosić je do chrztu jak najszybciej w parafii zamieszkania rodziców. (Nie później niż 3 miesiące od urodzenia dziecka).

2. Rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina - powinni w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię św. 

3. Rodzice i chrzestni oczekują na uroczyste rozpoczęcie przy wejściu do kościoła lub w kruchcie kościoła.


Uwaga:

Chrzestnymi zgodnie z Prawem Kanonicznym:

1. Nie mogą być osoby niewierzące.

2. Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.

3. Nie mogą być osoby niebierzmowane.

4. Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.

5. Nie mogą być osoby innych religii.

 

Przebieg obrzędu Chrztu: 

1. Kapłan zwraca się do rodziców dziecka następującymi słowami: – Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

2. W tym momencie rodzicie powinni podać imię dziecka (rodzice powinni wybierać imiona chrześcijańskie, aby dzieci miały swoich Patronów czy Patronki w Niebie), rodzice mówią np: – Anna Magdalena;

3. Kapłan-szafarz pyta rodziców: – O co prosicie Kościół święty dla Anny Magdaleny?

4. Rodzice odpowiadają: – O Chrzest.

5. Następnie kapłan mówi: – Prosząc o Chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

6. Rodzice odpowiadają: Jesteśmy świadomi.

7. Następnie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych: A wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

8. Rodzice chrzestni odpowiadają: Jesteśmy gotowi.

9. Kapłan-szafarz zwraca swe następne słowa do dziecka: Anno Magdaleno, wspólnota Kościoła, przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni;

10. Po tych słowach szafarz zbliża się do dziecka, by nakreślić na czole dziecka znak krzyża; po nim powinni uczynić to samo rodzice wraz z chrzestnymi.

11. Po wykonaniu znaku krzyża na czole dziecka, kapłan przystępuje do odprawienia mszy świętej, która ma przebieg normalny aż do momentu kazania, po którym następuje faktyczny obrzęd Chrztu Świętego.

12. Kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu, a po niej modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną.

13. Po odmówieniu odpowiednich modlitw, szafarz zwraca się do rodziców dziecka i chrzestnych następującymi słowami: Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój . Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

14. Tylko  rodzice i  chrzestni  zgodnie odpowiadają: Wyrzekamy się.

15. Po tym wstępie kapłan przystępuje do serii pytań skierowanych do rodziców i rodziców chrzestnych dzieci, które przystępują do sakramentu Chrztu; pytania są następujące: K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało? R: Wyrzekamy się. K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? R: Wyrzekamy się. K: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? R: Wierzymy. K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa? R: Wierzymy. K: Czy wierzycie w Ducha Świętego? R: Wierzymy.

16. Na zakończenie tej części obrzędu, kapłan mówi: K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym. R: Amen.

17. Szafarz polewa głowę dziecka wodą święconą: K: Czy chcecie aby Anna Magdalena otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy? R: Chcemy. K: Anno Magdaleno, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. K, R: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… • Kapłan-szafarz namaszcza czoło dziecka Krzyżmem Świętym; • Następnie dziecko otrzymuje białą szatę, uprzednio przygotowaną przez matkę chrzestną.

18. Zakończenie ceremonii Chrztu: K: Anno Magdaleno stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. Wszyscy: Amen. K: Przyjmujcie światło Chrystusa. • Następuje zapalenie świecy od paschału (powinien zapalić ją ojciec chrzestny); K: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

19. Po zakończeniu ceremonii Chrztu świętego kapłan przystępuje do dalszej części mszy świętej; po mszy chrzestni powinni się udać do zakrystii, by tam złożyć podpis pod zaświadczeniem o ich udziale w obrzędzie Chrztu świętego.

 

Chrzest (wg KKK)

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary)

 

 • Jakie są owoce sakramentu chrztu?

Owocami sakramentu chrztu są: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych; narodziny do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest ochrzczony zostaje włączony do Kościoła i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusowego.

 • Czy można być zbawionym bez chrztu?

Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu (1281).

 • W jaki sposób udziela się chrztu?

Rytem istotnym chrztu jest zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą z jednoczesnym wymówieniem inwokacji Trójcy Świętej: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (1240n).

 • Dlaczego udziela się chrztu małym dzieciom?

Dzieci rodzą się z ludzką naturą skażoną i osłabioną grzechem pierworodnym, dlatego potrzebują nowych narodzin, jakim jest chrzest (1250). Sakrament ten jest darem Bożym, który nie zakłada zasług ludzkich; dzieci są chrzczone w wierze Kościoła (1282).

 • Kto udziela sakramentu chrztu?

Szafarzem zwyczajnym jest biskup, kapłan lub diakon. W przypadku konieczności może ochrzcić każdy (nawet nie ochrzczony), kto ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, udzielając tego sakramentu i używając odpowiedniej (trynitarnej) formuły (1256).

 • Kto jest zobowiązany do pomocy ochrzczonemu w rozwijaniu łaski chrztu?

Aby łaska chrztu mogła się rozwijać, konieczna jest pomoc rodziców. Do tej pomocy są także zobowiązani rodzice chrzestni, którzy powinni być utwierdzeni w wierze (1255).


 

Czy można odmówić chrzest św. ?


 

Czy można odmówić udzielenia chrztu świętego? (KKK 1229-1231)

Problem odmowy, przez Księdza Proboszcza, chrztu świętego dziecku, staje się dziś aktualny w rodzinach, w których małżonkowie, rodzice dziecka, nie mając przeszkód kanonicznych, żyją w związku niesakramentalnym, bez ślubu kościelnego.

Obecnie, według postanowienia papieża Franciszka, udziela się chrztu, jeżeli tacy rodzice podpiszą specjalną deklarację i złożą przysięgę, że wychowają dziecko po katolicku.