Parafia Jastrzębie

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia pogrzebów katolickich

 

 
Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia pogrzebów katolickich
Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia pogrzebów katolickich

 

 

 

 

Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:


1. Katolicy wierzący i praktykujący.


2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.


3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. - np. wiatyk)


4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu - za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:


1. Akt Zgonu - potwierdzony przez USC.


2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

 

Fragmenty Statutów   dotyczące cmentarzy parafialnych

 

Cmentarze

659. Każda parafia powinna posiadać swój cmentarz. Jest on jej integralną częścią. Dotyczy to także nowo erygowanych parafii. Jeżeli parafia z ważnych powodów nie posiada własnego cmentarza, wówczas korzysta na ustalonych warunkach z cmentarza innej parafii lub z cmentarza komunalnego.

 

Miejsce święte

660. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym przeznaczonym wyłącznie na chowanie zmarłych i odprawianie nabożeństw. Teren nowego cmentarza należy poświęcić. Na cmentarzu komunalnym trzeba każdorazowo pobłogosławić grób.

 

Wygląd cmentarza

661. Cmentarz winien być zadbany, odpowiednio urządzony i zagospodarowany. W centralnym miejscu cmentarza winien stać krzyż - znak wiary w życie wieczne i zmartwychwstanie.

Estetykę godną miejsca świętego spoczynku należy zabezpieczyć przez drzewostan, odpowiednio dobrany i pielęgnowany.

Na cmentarzu należy utworzyć punkty czerpania wody, łatwo dostępne oraz ciągi komunikacyjne utwardzone, wyłożone dobrą nawierzchnią, prowadzące do kwater i grobów.

Teren cmentarza powinien być otoczony ogrodzeniem artystycznym z zamykanymi bramami. Niezbędne są boksy na odpady, dobrze zlokalizowane, aby bez trudności można je opróżniać przy pomocy sprzętu mechanicznego.

Współcześnie niezbędny jest w sąsiedztwie cmentarza parking.

Na cmentarzu należy umieścić tablicę informacyjną z regulaminem cmentarnym 

 

Zarząd cmentarza

665. Cmentarzem parafialnym zarządza proboszcz z pomocą Rady parafialnej.

Proboszcz może ustanowić grabarza , a w przypadku wielkich cmentarzy - administratora. W osobnej umowie należy określić zakres obowiązków grabarza  oraz administratora.

666. Nadrzędny nadzór nad wszystkimi cmentarzami parafialnymi w Diecezji sprawuje Kuria Diecezjalna.

 

Pochówki

667. Cmentarz parafialny jest miejscem pochówku parafian. Jest uprzywilejowanym miejscem pochówku proboszczów.

Na pochowanie na cmentarzu parafialnym zmarłego spoza parafii potrzebna jest zgoda proboszcza.

Na pochowanie zmarłego przy kościele, a nie na cmentarzu, potrzebna jest zgoda Biskupa diecezjalnego oraz Sanepidu.

668. Tam, gdzie jest tylko katolicki cmentarz parafialny, należy go udostępnić także dla innych pochówków: innowierców, niewierzących, samobójców. Pochówki te winny być wykonywane w kolejności chowania, a nie w wydzielonej dla nich osobnej kwaterze, chyba że urządzający pogrzeb co innego sobie życzą.

669. Na miejscu wydzielonym na cmentarzu powinny być chowane dzieci urodzone martwo albo poronione po przedstawieniu ich aktu zgonu  .

670. Pochówek na cmentarzu może nastąpić po przedstawieniu karty zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wtedy na pochowanie ciała zmarłego oprócz karty zgonu wymagane jest pozwolenie prokuratora.

 

Groby

671. Mogą być ziemne (zwykłe lub głębinowe), murowane (jednoosobowe lub dwuosobowe), piwniczne (mieszczące kilka trumien), rodzinne, katakumbowe (pomieszczenie z niszami w ścianie), kolumbarium (budowla z niszami na urny).

672. Na grobach można stawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających ich powierzchni. Postawienie nagrobka nie zmienia charakteru grobu, który nadal pozostaje grobem ziemnym.

673. Na postawienie nagrobka, a także na wjazd pojazdu mechanicznego na cmentarz, montowanie ławek, sadzenie krzewów przy grobach, układanie chodników wokół grobów wymagana jest konsultacja z administratorem cmentarza i jego zgoda.

674. Treść napisów na nagrobkach winna odzwierciedlać prawdy wiary chrześcijańskiej i czerpać inspirację z Pisma świętego. Projekt nagrobka powinien być przedstawiony proboszczowi do konsultacji.

675. Nie zaleca się budowania grobowców w formie naziemnych kaplic, gdyż mogłyby stać się pokusą do bezczeszczenia szczątków złożonych tam ciał.

676. Grób może być użyty do ponownego pochówku po upływie 25 lat. Ponowne użycie grobu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona do niego osoba zgłosi zamiar utrzymania go dalej 

677. Upływ okresu 25lat, zgodnie z prawem cywilnym, powoduje wygaśnięcie prawa do grobu. Synod jednak zaleca, by powiadomić o tym, jeśli to możliwe, osobę opiekującą się grobem i ją zapytać o zamiar dalszego przedłużenia go. Nadto na tablicy cmentarnej powinna widnieć stała informacja, powiadamiająca, że każdy grób, po 20 latach, może być użyty do ponownego pochówku, chyba że osoba nim się opiekująca zgłosi wcześniej zamiar dalszego utrzymania go, 

 

679. Prawo do grobu wygasa w momencie zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie.

680. W przypadku grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby  .W grobie murowanym mogą by pochowane jedynie zwłoki osób mających do niego prawo.

681. Nie wolno używać do ponownych pochówków grobów, które mają wartość zabytkową, bez zgody konserwatora zabytków.

 

Ekshumacja

682. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia, po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu (inspektora sanitarnego, prokuratora, sądu). Z dokonaniem ekshumacji następuje utrata prawa do miejsca pochówku .

 

Dokumentacja

683. Administracja cmentarza jest prowadzona w zasadzie w Biurze parafialnym. Na cmentarzu powinna znajdować się informacja podająca adres biura lub miejsca, gdzie administrowanie cmentarza się dokonuje. Administracja jest zobowiązana posiadać plan cmentarza oraz prowadzić księgę cmentarną.

684. Plan cmentarza pokazuje teren, kwatery oraz groby, odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

685. Księga cmentarna zawiera spis grobów według oznakowania i numeracji podanych na planie cmentarza.

Przy każdym miejscu grobowym należy w księdze cmentarnej wpisać, czy jest ono miejscem wolnym czy grobem. Przy grobie określić jego rodzaj oraz wpisać imię i nazwisko zmarłego, adres opiekunów grobu, datę pochówku   datę postawionego nagrobka, ewentualnie inne informacje. 

 

 

686. Opłaty cmentarne oraz opłaty za usługi pogrzebowe ustala rządca parafii z radą parafialną.

Zawsze obowiązuje dobrowolność ofiar składanych w łączności z ceremoniami pogrzebowymi, za Mszę św. zamawianą za zmarłych oraz tzw. wymienianki.

 

688. Opłaty cmentarne i pogrzebowe winny być uiszczane w Biurze parafialnym. Za zgodą proboszcza mogą być uiszczane w administracji cmentarza albo w firmie, z którą parafia zawarła odpowiednią umowę, z zachowaniem 

 

Umowa z firmą pogrzebową

689. Parafia ma prawo zawrzeć umowę z jedną lub kilkoma firmami pogrzebowymi  ale  nie  zawiera

 

 

Regulamin cmentarza 

 

1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.

2. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania, a sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie. W miarę możliwości prosimy o uprzedni telefon.

3. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz wskazaniami na indywidualnym zezwoleniu.

 

4. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu.

8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.

9. Na grobach można ustawiać bądź zmieniać nagrobki tylko po uprzednim zezwoleniu administratora. 

10. Zakazuje się:

- samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek);

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

- picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;

- zanieczyszczania, wprowadzania psów, ingerowania w obce nagrobki;

- poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;

- wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.

11. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

12. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny.

13. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby
i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

§ 10
1. Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:
1) pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;
2) pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
3) pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
§ 11
1. W zależności od warunków gruntowych i wodnych można stosować pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,3 m
2. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą powinna wynosić co najmniej 2,5 m. Dla każdej następnej trumny grób powinien być głębszy o 0,8 m.
3. Groby rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć następujące minimalne wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), niezależnie od głębokości grobu.