Parafia Jastrzębie
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania obrazy i znaki dla rad parafialnych

Od  lat  osiemdziesiątych w   naszej parafii  działała Rada  Parafialna  zwana  często  Komitetem Parafialnym . Należeli  do  niej można powiedzieć znakomitsi  parafianie. To jej  decyzje  wpłynęły  na sprawy  budowy  Sali  Katechetycznej  w  Jastrzębi  Górnej  jeszcze  za Ks. kan.  Kazimierza  Możdziocha  czy później  na budowe  kościoła  w Kąśnej  Dolnej.  Zawsze  była  bardzo  pomocna dla proboszcza.   Dopiero  w 1992  roku  ks. biskup  Józef  Zyciński  wydał  statut Rad  Parafialnych i  zarządził  wybory  w  całej  dziecezji    

Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej

 1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 CIC, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady Duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad Duszpasterskich. Nie tworzy się Rad Duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.
 2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 CIC uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
 3. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

  3 .1 Z urzędu należą do Rady:
  1. Proboszcz lub Rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.
  2. Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.
  3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.
  4. Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.
  5. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny).
  6. Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

3.2 Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w § 3.1. zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami odnośnej grupy.

 1. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady (= Proboszcza lub Rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.
 3. Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią cztery  zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.
 4. Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego.
  1. Proboszcz lub Rektor dysponuje prawem veta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.
  2. Jeśli 2/3 członków Rady zgłosi zastrzeżenia do veto wniesionego przez Przewodniczącego, sprawę rozstrzyga Biskup Diecezjalny.
 5.      Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.
  1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady, jeśli propozycja taka uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.
  2. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.
  3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce Przewodniczący Rady mianuje nowego członka.
 6. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach Proboszcza, Rektora czy Księży Wikariuszy. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Biskup Diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.
 7. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.
 8. Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów. Działające dotychczas Komitety Budowy Kościoła mogą zostać włączone w struktury Rady Duszpasterskiej. W uzasadnionych przypadkach, stosownie do decyzji miejscowych duszpasterzy, mogą one jednak również zachować dotychczasową autonomię.
 9. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.
 10. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.
 
Radni Parafii Jastrzębia   

Pierwsze  wybory do  Rady Parafialnej odbyły się  29  listopada  1992  r. Oddano 698 głosów z tego   Komisja uznała  43  nieważne   Zostali  wybrani :  

 1. Antoni Włudyka  
 2. Stanisław  Deś
 3. Józef  Zięcina  
 4. Czesław  Kwaśny
 5. Jerzy  Osysko
 6. Józef  Gadecki
 7. Ludwik  Musiał 
 8. Fryderyk  Hołda  
 9. Stanisław  szczepanik
 10. Tadeusz Włudyka 
 11. Mieczysław  Kiełbasa

Z  nominacji zostali :

 1. Eugeniusz Jurkiewicz
 2. Stanisłąw  Waza
 3. Jan Maciaszek
 4. Edward  Mruk
 5. Jan  Gaborek
 6. Stanisław  Haraf
 7. Edward  Hołda
 8. Antoni  Stanuch
 9. Stanisław  Gaborek
 10. Drogoś Stanisław
 11. Hołda Stanisław 

Przedstawicielem Służby  Kościelnej  został  Robert Jurkiewicz -  kościelny

Rada z kapłanami liczy 25 osób . Spotkania  odbywały sie  regularnie  4  razy w  roku .  Rada podjęła  wiele  spraw  w parafii ,a szczególnie  decyzje  o  budowie  nowej plebanii   

 

30 listopada   1997  roku

  Składaliśmy karteczki z kandydatami na Radnych i z odpowiedzią czy zostawić poprzednią Radę . Nie było wiele kartek ,zgloszno tylko dwa nazwiska zaś wiecej było odpowiedzi by pozostała poprzednia Rada . Cieszę się , że darzycie zaufaniem naszych Radnych , szanuję waszą decyzję . Radni zaczęli wiele spraw i dobrze by w tej kadencji je dokończyli . Gratuluje więc wszstkim Radnym ,że na nowo zostali obdarzeni zaufaniem i ufam ,że dalej będą tak wspaniale troszczyć się o sprawy naszej parafii . Do składu Rady zgodnie z decyzją Biskupa mają dołączyć przewodniczący Stowarzyszeń Parafialnych Akcji Katolickiej, Rodzin Katolickich , Caritas i Młodzieży.

 

4 lutego  2001 roku  

Odbyło się  spotkanie  Rady  parafialnej  - Uczestniczyło osiemnastu-radnych. Najpierw  wybrano delegata   z  naszej  Rady  na wybory  do  Rady  Duszpasterskiej w naszej diecezji . Został  nim  p  Eugeniusz   Jurkiewicz. Podsumowując ubiegły rok cieszymy się z sukcesów szczególnie z przyjęcia  Matki Bożej  w Jasnogórskim Obrazie- tym Bardziej  ,że Rada Parafialna  miała w przygotowaniach wielki udział . Rada  też wyrażiła  gotowość kontynuowania  naszych prac i w tym roku szczególnie przy Kościele cmentarzu  parafialnym jak i  w Kościołach Pomocniczych .  Na spotkaniu     z powodu  zdrowia po 23 latach udziału w Radzie  zrezygnował p. Stanisław  Drogoś. Dziękujemy  Mu za wszystkie inicjatywy i  zaangażowanie ,sercem służenie  naszej parafii ufam że p. Stanisław będzie  honorowym członkiem  naszej  Rady, a dobry Bóg niech  darzy  wszelkim Błogosławieństwem .   Na podziękowanie  za prace  i o błogosławieństwo w rodzinie  i dalszym życiu p.Stanisława będzie  Msza św. 25 lutego  

 

Zgodnie z  zarządzeniem Księdza  Biskupa  Orynariusza w dniu 24 listopada  2002 r w
 

Parafii św. Bartłomieja  w Jastrzębi  odbyły się  wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej  ze zgłoszonych 22  kandydatów    

Komisja  w składzie  p.Eugeniusz  Jurkiewicz p. Danuta  Ptaszkowska p. Bożena  Steczyńska  policzyła  głosy . Oddano  wszystkich  głosów  ........604.  Ważne  głosy ...........555  nieważne ...   49

Komisja  stwierdza  ,że  w Kąśnej Dolnej  4 osoby  które otrzymały  najwięcej głosów  to:  w Kąśnej Dolnej

  p. Józef  Zięcina ,Czesław  Kwaśny , Jerzy Osysko , Stanisław   Hołda 

zaś  w Jastrzębi 7 osób to : 

Stanisław Deś , Barbara  Hołda Tadeusz  Wargulec, Eugeniusz

Jurkiewicz , Leopold  Sternal . Janina Haraf, Janina Ośliło . 

  Osoby te nabyły prawo  do prac  w Parafialnej  Radzie  Duszpasterskiej . Komisja składa im  gratulacje  i życzy  owocnej pracy  i Bożego  błogosławieństwa  w trudach  dla  naszej Parafii.

 

Do Duszpasterskiej  Rady Parafialnej należą także  Radni  z nominacji:

 1. Bronisław  Zaklikiewicz  
 2. Ryszrd  Bartosik
 3. Edward  Mruk
 4. Stanisław  Hołda
 5. Janina  Harafa  - nie przyjęła 
 6. Franciszek  Kiełbasa
 7. Kazimierz  Stanuch  - odszedł  po prowadzeniu  sklepu  z alkoholem - podziekowano  mu  18 VII 2004 r.
 8. Stanisław  Gaborek
 9. Antoni  Haraf
 10. Witold  Wojna  
 11. Ryszard  Broniek

oraz  Radni  z  urzędu :

.przewodnicząca  Caritas - p  Bożena Gucwa

 przewodnicząca  Akcji katolickiej  p. Barbara  Gaborek

Ks. katecheta   Ks Andrzej Koterba 

Ks. proboszcz

  Uczestnicy Rady   złożyli    przyrzeczenia .zostali  przydzieleni do swoich  rejonów .

Został wybrany przewodniczący  Rady p. Eugeniusz Jurkiewicz i  sekretarz p. Stanisław Deś . Rada zapoznała się ze statutem ,że jest głosem doradczymi udział w pracach jest funkcja  honorową . Dziękujemy  Członkom poprzedniej Rady za wielkie  poświęcenie  i pełną oddania prace dla parafiia Nowej z serca życzymy wielkiej troski o sprawy  parafii .  

Nowi Radni  otrzymali  Rejony :

p. Ryszard  Broniek - Zalesie p. Bronisław  Zaklikiewicz  Górki i Koniec Przybyłowa                                                                                                           p.Ryszard  Bartosik - Przybyłów p. Leopld  Sternal   -Rybówki.                     

p. Stanisław  Hołda J.G . -Borys    

 p. Janina  Haraf -  Koniec Wsi                                                                      

 p. Franciszek Kiełbasa p Janina Haraf  p.Kazimierz Stanuch  Domy wzdłuż drogi i Bobowa

p. Witold  Wojna i p. Antoni Haraf  - Łazy  p. Stanisław Deś - Lipki

p.Barbara  Hołda Domy przy   Kościele                                                                                

p.Janina Oślizło domy przy cmentarzu Kutypówka Drążkówka Nowy Świat

 

 

               

 

 2   grudnia  2007 r.

  Dokonaliśmy wyboru nowych przedstawicieli do Rady Parafia Nasze głosy podliczyła Komisja w składzie p Eugeniusz Jurkiewicz .p Janusza Waza  i p. Robert Jurkiewicz : Zostali więc wybrani:

Jastrzębia G.

Pani Janina Haraf c. Stanisława ,p. Janusza Michalik i p. Waza Stanisław

Jastrzębia Dolna

P. Tadeusz Wargulec ,pani Janina Oślizło, p Edward Mruk, p. Marek Haraf s Jana

Kąśna Dolna

P. Józef Zięcina p. Jerzy Osysko p. Kazimierz Szarota

Do Rady Parafialnej z urzędu wchodzą Ks. proboszcz ,Ks. katecheta ,przedstawici służby Kościelnej w naszym przypadku p. Robert Jurkiewicz, przewodnicząca Caritas p. Bożena Gucwa , przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - p. Barbara  Hołda oraz przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego p. Genowefa Burnus .

W Radzie Parafialnej muszą być też mianowani i będą nimi w tej kadencji

Jastrzębia G.

p. Franciszek Kiełbasa i p. Stanisław Hołda s. Aleksandra

Kąśna Dolna

p. Ryszard Broniek i p. Stanisław Hołda

Jastrzębia Dolna

p, Antoni Haraf, p. Witold Wojna , p. Wacław Hołda ,p. Stanisław Deś p. Stanisław Gaborek i p. Eugeniusz Jurkiewicz .

Ponieważ skład Rady Parafialnej uległ zmianie - składamy serdeczne Bóg zapłać ustępującym , dziękuje za serdeczność , troskę o sprawy parafii wszelkie poświęć Nowym członkom życzę owocnej pracy i poświęcenia dla spraw naszej wspólnoty parafialnej

 

 

 

Nastepne  wybory  to 18 listopada 2012 r.

 

Jastrzębia  Górna   oddano głosów  144 ważnych  144 najwięcej  głosów  otrzymali :

 

 1. Haraf Janina  z d. Szczepanik

      2.  Kiełbasa Franciszek 

 

Kąśna   Dolna    oddano głosów  116 ważnych  116  najwięcej  głosów  otrzymali :

1.  Broniek  Ryszard

2.  Burnus  Andrzej 

  

Jastrzębia Kościół Parafialny oddano głosów 285 ważnych 260, a 25 kartek było pustych  najwięcej  głosów  otrzymali:

1.  Hołda Barbara 

2.  Bednarz  Marzena 

3. Deś    Józef 

4.  Gucwa  Urszula 

 

  Mianowanymi  zostali :  
 1. Waza Janusz 
 2. Mruk  Tomasz 
 3. Stolarski  Jerzy 
 4. Marszałek  Anna
 5. Fior   Rafał 
Z  urzędu  są :
 1. Przewodnicząca  Caritasu   -  p. Anna  Tabiś
 2. Przewodnicząca Towarzystwa  Przyjaciół  Seminarium - p. Burnus  Genowefa
 3. Przedstawiciel  pracowników parafii  p.  Robert Jurkiewicz -  kościelny

     4. Wikariusz  parafii Ks. Mgr  Jacek  Drożdż

     5. Proboszcz  Parafii  

Nowa nasza Parafialna Rada Duszpasterska   rozpoczęła  swoja  działalność  – już w V kadencji  –– życzymy im   Szczęść Boże. Pierwsze zebranie nowej Rady Parafialnej rozpoczęło się  modlitwą  powitaniem i wzajemnym   przedstawieniem . Po  rozważaniu i zapoznaniu się  ze statutem Radni  złożyli  ślubowanie , a następnie  zostały  przydzielone   rejony  którymi  będą się  zajmować

       I  tak  Kąśna Dolna   :

p. Ryszard  Broniek  Zagórze  i  Za rzeką :

p . Jerzy  Stolarski wzdłuż  drogi  do  Kościoła Matki  Bożej   :

p.  Burnus  Kąśna Górna  wzdłuż drogi od Kościoła  Górki  i  część Przybyłowa

p.  Anna  Marszałek Przybyłów  Zalesie 

Jastrzębia Górna 

p.Janina Haraf z d. Szczepanik  Borys  Koniec  Wsi

p. Franciszek  Kiełbasa  wzdłuż drogi  do Kościoła   Miłosierdzia Bożego             

p.  Janusza  Waza około  Kościoła  wzdłuż drogi i Bobowa 

p.  Mateusz  Mruk  Budzyń 

 

Jastrzębia  Dolna 

p. Józef  Deś  Łazy  i  Podoliny Podlas

p. Barbara  Hołda  przy  Kościele Kutypówka 

p. Urszula  Gucwa   Lipki 

p. Marzena Bednarz  wzdłuż  drogi do  stawu 

p.  Rafał  Fior   Rybówki 

 

Radni wybrali też  zarząd  -  Przewodniczącym  został  p  Andrzej  Burnus

Sekretarzem  p.  Marzena Bednarz .  Rada  będzie  kontynuować prace  poprzedniej, a wiec  i  Społeczne Ubezpieczenie Zwierząt.   Tymi sprawami  będą się  zajmować p. Rafał  Fior  p. Urszula  Gucwa i  p Tomasz  Mruk .  Rada prosi  o zgłaszanie postulatów  do  Radnych  w swoich  Rejonach     

              

W ostatnią  niedziele października rozpoczęła  swoja  działalność  – już w VI kadencji  – nowa nasza Parafialna Rada Duszpasterska – życzymy im   Szczęść Boże. Pierwsze zebranie nowej Rady Parafialnej rozpoczęło się  modlitwą  powitaniem i wzajemnym   przedstawieniem . Po  rozważaniu i zapoznaniu się  ze statutem Radni  złożyli  ślubowanie , a następnie  zostały  przydzielone   rejony  którymi  będą się  zajmować

 

I tak Kąśna Dolna :

p. Burnus Andrzej Kąśna Górna wzdłuż drogi , Górki  Przybyłów  i część Zalesia

p . Jerzy Stolarski       wzdłuż drogi do Kościoła Matki Bożej :

p. Piotr Kwaśny     Zagórze i Za rzeką :

 

Jastrzębia Górna :

pani Janina Haraf    wzdłuż drogi do Kościoła Miłosierdzia Bożego, Bobowa ,Dwór

p. Podobiński Stanisław   Borys  ,Koniec Wsi , Łazy

 

 Jastrzębia Dolna

pani Marta Deś   Podoliny, Podlas ,Kutypówka ,Drążkówka

pani Marzena Bednarz   wzdłuż drogi do stawu i koło Kościoła

p. Krystian Tokarz   Budzyń , Przybyłów

pani Urszula Gucwa   Lipki

p. Rafał Fior   Rybówki , Zalesie

 

Radni wybrali też zarząd ; Przewodniczącym został p. Andrzej Burnus 

Sekretarzem p.  Rafał  Fior  

Rada będzie kontynuować prace poprzedniej, a wiec i  Społeczne Ubezpieczenie Zwierząt. Tymi sprawami będą się zajmować p; Rafał Fior p. Urszula Gucwa .

Rada prosi o zgłaszanie postulatów oraz  by w nieszczęściach kierować się do Radnych w swoich Rejonach.

   Polecamy     Gościa Niedzielnego którego  dziś szczególnie  warto przeczytać.    

Radni Parafii Jastrzębia              

                       wybrani  15 października   2017 r.

 

Jastrzębia  Górna  oddano głosów  167 w tym nieważnych 3 najwięcej  głosów  otrzymali :

 

 1.  Podobiński   Stanisław
 2. Haraf Janina  ( koło  sklepu)  

 

Kąśna   Dolna    oddano głosów  174 w  tym nieważnych 5   najwięcej  głosów  otrzymali :

1. Burnus  Andrzej 

2. Stolarski  Jerzy  

   

 

Jastrzębia Kościół Parafialny oddano głosów  354  w tym 22   było  nieważnych   najwięcej  głosów  otrzymali :

1.Deś  Marta 

2 .Bednarz  Marzena 

3. Tokarz   Krystian                                                                                                                                                  4. Gucwa  Urszula 

 

  Mianowanymi  zostali :  

 1. Kwaśny  Piotr
 2. Fior   Rafał 

 

Z  urzędu  są :

 1. Przewodnicząca  Caritasu  p. Anna  Tabiś 
 2. Przewodnicząca Towarzystwa  Przyjaciół  Seminarium  Burnus  Genowefa
 3. Przedstawiciel  pracowników parafii  p  Robert  Kościelny 

    4   Wikariusz  parafii Ks. mgr   Jacek  Drożdż                                                                                                                                      5    Proboszcz  Parafii  

Gratulujemy  wyboru , nominacji  i  zapraszamy  na

I  spotkanie  29  pażdziernika  po  Mszy  św.  wieczornej.

Pozostali kandydaci otrzymali  liczbę  głosów:

 

        Radni otrzymali   w                

Kościele w Jastrzębi Górnej 

 

 

Lp.

 Nazwisko  Imię   

Liczba

głosów

 1.

Adamczyk Aneta

   46

 2.

Cichowski  Krzysztof 

   39

 3.

Haraf  Janina  ( koło  sklepu )

   58

 4.

Hołda Grzegorz

   35

 5.

Musiał  Marta  

   15

 6.

Podobiński  Stanisław

    60

 7.

Stoch Sławomir  

    25

 8.

Truchan Bogdan 

    41

 

Radnymi  zostało dwie  osoby  z najwyższą liczba głosów

p. Stanisław  Podobiński

p. Janina  Haraf  

        

Radni otrzymali

w Kościele w Kąśnej

Lp.

              Nazwisko  Imię  

Liczba

głosów

 

 

1 .

 Burnus   Andrzej 

  70

   

2.

Haraf  Paulina

  48

     

3.

 Kwaśny  Krzysztof 

   58

     

4.

Kwaśny  Piotr  

   31

     

5.

Kubala  Grzegorz 

   55

     

6.

 Stolarski  Jerzy 

   61

     
   
             

Radnymi  zostało dwie  osoby  z najwyższą liczba głosów:

p. Burnus Andrzej

 p. Stolarski  Jerzy   

 

   Radni  otrzymali  w  Kościele Parafialnym w Jastrzębi    

 

Lp.

 Nazwisko  Imię    

Liczba

głosów

 1.

Bednarz   Marzena  

100

 2.

 Deś  Józef 

59

 3.

Deś  Marta 

112

 4.

Gucwa  Urszula 

75

 5.

Hołda Stanisław    

43

 6.

Jurkiewicz  Zbigniew  

58

 7.

Maksymowska  Teresa    

60

 8.

Marszałek  Anna   

8

9.

Podobiński  Kazimierz

29

10.

 Tokarz  Krystian

90

 

Radnymi zostało  cztery osoby  z najwyższą liczbą głosów:

                         p Marta   Deś

                         p. Marzena Bednarz

                         p. Krystian Tokarz

                         p. Urszula  Gucwa 

   

  

 .