Parafia Jastrzębie
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 21.11.2021 r.
Królestwo Chrystusa jest wieczne, ale objawi się w pełni dopiero na końcu świata. Zbawiciel pragnie, aby było obecne także na tym świecie i dlatego zaprasza do niego wszystkich ludzi. Jednak tylko nieliczni chcą, aby On panował w ich życiu. To ci, którzy zachowują Jego przykazania i liczą się z Bogiem na co dzień. Przeżywając Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, chciejmy wybierać Jego królestwo i do niego należeć, bo tylko ono nie przeminie.

Więcej

33 niedziela zwykła, 14.11.2021 r.
Księga proroka Daniela, mówi, że w czasie wielkiego ucisku narodu wybranego wystąpi Michał Archanioł - wielki książę i opiekun. Wtedy też dostąpią zbawienia wszyscy zapisani w księdze, to znaczy ci, co dobrym życiem zasłużyli na ostateczne usprawiedliwienie i bycie blisko Boga. Módlmy się, abyśmy przez dobre postępowanie zasłużyli na zapis w księdze życia.

Więcej

32 niedziela zwykła, 07.11.2021 r.
Bóg patrzy na nasze serca i pragnie, aby były wielkoduszne tak jak serce ubogiej wdowy, która wrzucając do skarbony świątyni całe swoje utrzymanie, zawierzyła dalsze życie Bożej Opatrzności. Jezus jej czyn pochwalił i daje nam jako przykład do naśladowania. Módlmy się o hojność naszych serc tak wobec Boga, jak i bliźnich.

Więcej

31 niedziela zwykła, Rocznica poświęcenia kościoła, 31.10.2021 r.
Świątynia to miejsce szczególnej obecności Boga na ziemi. Od chrztu świętego jesteśmy świątyniami Boga. W dniu rocznicy poświęcenia parafialnego kościoła i kaplic warto postawić sobie pytanie: W jakim stanie jest świątynia mojego ciała? Jezus chce, aby była święta, tzn. wypełniona Jego łaską. Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie byli pięknymi świątyniami Chrystusa, a synodalne postanowienia pogłębiły nasze rozumienie chrześcijańskiej kultury.

Więcej

30 niedziela zwykła, 24.10.2021 r.
"Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym" - to słowa Boga wypowiedziane przez proroka Jeremiasza. Naród wybrany był ślepy na zbawienne upomnienia Boga i spotkała go za to kara. Jezus w dzisiejszej Ewangelii uzdrawia ślepego, który bardzo chciał dobrze widzieć. Ewangelizacja to otwieranie oczu na prawdziwe wartości. Przeżywając niedzielę misyjną módlmy się, aby wszyscy na świecie mogli poznać Chrystusa.

Więcej

29 niedziela zwykła, 17.10.2021 r.
Wielu ludzi, także chrześcijan, nie rozumie, dlaczego spotkały Syna Bożego tak wielkie cierpienia. Stało się to, aby nam przybliżyć ogrom miłości Boga do człowieka i dać wzór, jak mamy się zachować w czasie naszych cierpień. Chwała i radość będzie naszym udziałem w przyszłym świecie, gdy tu na ziemi będziemy pić z Chrystusowego kielicha cierpień. Módlmy się o gotowość w podejmowaniu codziennego krzyża.

Więcej

28 niedziela zwykła, 10.10.2021 r.
Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i jest wielkim skarbem, wychwala ją Biblia, a kto ją posiada, wraz z nią ma inne dobra. Jezus w Ewangelii ukazuje, na czym ona polega. Przejawia się w zachowywaniu Bożych przykazań i w bojaźni wobec obrazy kochającego i dobrego Boga. Jako chrześcijanie mamy żyć Bożą mądrością i uczyć jej innych, a także wspierać te instytucje, które to czynią. Możemy to uczynić dziś, składając ofiarę do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Więcej

27 niedziela zwykła, 03.10.2021 r.
To Bóg jest twórcą rodziny, którą ma stanowić mężczyzna i kobieta. Autor natchniony przedstawiając tajemnicę związku mężczyzny z kobietą w małżeństwie daje nam do zrozumienia, iż Bóg stwarzając kobietę, wziął cząstkę z życia mężczyzny i dlatego mężczyzna w kobiecie widzi swoje dopełnienie. Dwoje zatem są jednym ciałem - zjednoczeni miłością w Bogu. Prośmy Najwyższego, aby małżeństwa i rodziny urzeczywistniały ideał jedności i prawdziwej miłości.

Więcej

26 Niedziela zwykła 26. 09. 2021 r.
. Jezus słowem wyrzucał złe duchy z opętanych. W Jego ustach słowo miało moc czynienia cudów. Św. Jan jest zazdrosny o władzę wyrzucania złych duchów w imię Jezusa przez tych, którzy z nimi nie chodzili. Zbawiciel uczy, że kto ten dar otrzymał od Boga stanowi z Nim i jego uczniami jedno. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną poświęconą relacji między słowem Boga, a słowem ludzkim - prośmy Najwyższego, aby nasze słowa były zawsze budujące, a nie gorszące

Więcej

25 Niedziela zwykła 19. 09. 2021 r.
Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny; sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa... Żyjący uczciwie są wyrzutem dla bezbożnych, dlatego ci ostatni chcą w rożny sposób ich uciszyć, a to przez oszczerstwo, a to przez wyrzucenie z danego środowiska. Tymczasem oni będąc głosem Boga są ratunkiem dla zatwardziałych grzeszników. Przeżywając Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu módlmy się, aby media zawsze służyły społeczeństwu przekazując prawdę i zachęcając do braterskiej miłości.

Więcej