Parafia Jastrzębie

Hymn światowych Dni Młodzieży 2016 (tekst)

sł. i muz. Jakub Blycharz

1.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
przyjdzie mi pomoc;
pomoc od Pana, wszak Bogiem On
miłosiernym jest.

2.
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
by w swe ramiona wziąć,
rany uleczyć Krwią swoich ran,
nowe życie tchnąć.

Refren
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (2razy)

3.
Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
czyńmy jak nasz Bóg.

Refren
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (2razy)

4.
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Refren
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (2razy)

• • •
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
swe troski w Panu złóż
i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
żyje Pan, Twój Bóg.

Refren
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (kilka razy)

Modlitwa Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 2016

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas: „O, gdybyś znała dar Boży!”.

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Modlitwa Światowych Dni Młodzieży 2016

„Boże, Ojcze miłosierny, * który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, * i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, * Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. * Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych * ze wszystkich narodów, ludów i języków. * Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach * współczesnego świata * i daj im łaskę owocnego przeżycia * Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. *

Ojcze niebieski, * uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. * Naucz nieść wiarę wątpiącym, * nadzieję zrezygnowanym, * miłość oziębłym, * przebaczenie winnym * i radość smutnym. * Niech iskra miłosiernej miłości, * którą w nas zapaliłeś, * stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca * i odnawiającym oblicze ziemi. *

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. *

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. *

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu (św. Jan Paweł II, Łagiewniki, 17.08.2002)

 

Boże, Ojcze miłosierny, * który objawiłeś swoją miłość * w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, * i wylałeś ją na nas * w Duchu Świętym, Pocieszycielu, * Tobie zawierzamy dziś losy świata * i każdego człowieka. *

Pochyl się nad nami grzesznymi, * ulecz naszą słabość, * przezwycięż wszelkie zło, * pozwól wszystkim * mieszkańcom ziemi * doświadczyć Twojego miłosierdzia, * aby w Tobie, Trójjedyny Boże, * zawsze odnajdywali źródło nadziei. *

Ojcze przedwieczny, * dla bolesnej męki * i zmartwychwstania Twojego Syna * miej miłosierdzie dla nas * i całego świata!


Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu dokonał św. Jan Paweł II w dniu 17 sierpnia 2002 r., podczas konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (→ Pełny tekst homilii).

 

 

Nasze plany i nadzieje  

1.Nasze plany i nadzieje 
coś niweczy raz po raz,
Tylko Boże miłosierdzie 
nie zawodzi nigdy nas

Ref. Jezu ufam Tobie  od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie  choćby wątpił świat
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności swej
I w opiece czułej duszę moją miej.


2.Ufność w miłosierdzie Boże  
zapewnienie daje nam                          
że w godzinę naszej śmierci
przyjdzie po nas Jezus sam.

3.W trudnych chwilach swego życia 
nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie,
troskom twym położy kres. 

 4.Pragnę oddać się dziś Tobie, 
całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie
głosić ludziom w smutne dni  

         W każdym strapieniu i o każdej porze

1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg  i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy   miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu  i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca  tego świata grzechy,
Woda kojąca  - balsamem pociechy

Duchowa adopcja

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. 

Pierwszy ośrodek adpocji duchowej w Polsce powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. 

Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców. 

Jeśli zapomniało się o modlitwie przez kilka dni, adopcję o ten czas należy przedłużyć. Jeśli nie odmawialiśmy modlitw przez czas dłuższy (np. tydzien) - konieczne jest ponowienie duchowej adopcji. Do tych modlitw można dołączyć dowolnie wybrane postanowienia, które nie są jednak obowiązkowe.  

 

Te postanowienia to np.: częsta spowiedź i Komunia Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Św., post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym, dodatkowe modlitwy itp.

Nie należy przedsiębrać postanowień, których realizacja może okazać się nierealna. Duchową adopcję może podejmować każdy z wyjątkiem dzieci, które mogą to czynić tylko pod opieką i kierunkiem rodziców.

W powyższy sposób można adoptować tylko jedno dziecko każdorazowo. Nie wiemy kim jest adoptowane przez nas dziecko, choc w Niebie z pewnością je poznamy. Teraz to jednak Bóg wybiera płec, rasę, narodowość dziecka mając z pewnością na uwadze to, ile modlitwy potrzebne jest konkretnemu dziecku i nasze - w tym względzie - możliwości i chęci. Po zdecydowaniu się na duchową adopcję należy złożyć prywatne przyrzeczenie. Powinno się tego dokonać przed wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej

Treść przyrzeczenia:

"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom.

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie"."Najswiętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie

nienarodzonych, ja (N.N.), postanawiam mocno i przyrzekam,

ze od dnia (...) biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez dziewieć miesięcy, każdego dnia, modlić się

o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:

- jedna tajemnica Różańca;

- modlitwa, która dziś po raz pierwszy odmówię;

- ewentualne dobrowolne postanowienie(a):

................................."

 

Modlitwa codzienna: 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, ktora urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Toba po urodzeniu, prosze Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Po wypełnieniu tych postanowien, po dziewięciu miesiącach, możemy mieć pewność, że przyczyniliśmy się do uratowania jednego, konkretnego człowieka.