Parafia Jastrzębie
Uroczystość Najświętszej Trójcy, 12.06.2022 r.
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. Trudność zrozumienia polega na tym, że tu na ziemi nie mamy analogii, aby przez porównanie pojąć tę prawdę. To jednak świadczy, że Bóg jest niepojęty dla ludzkiego rozumu. Ufajmy zatem Bogu, który nas kocha i chce doprowadzić do poznania prawdy.

Więcej

Zesłanie Ducha Świętego, 05.06.2022 r.
Duch Święty, którego Ojciec posłał w imieniu Chrystusa, przypomniał Apostołom to, co Jezus im mówił i uczył ich właściwego rozumienia działania Boga w świecie. Od momentu chrztu Pocieszyciel gości także w naszych sercach, gdy żyjemy w łasce uświęcającej i wtedy lepiej rozumiemy Boże objawienie i łatwiej jest nam nim żyć. Starajmy się więc trwać w łasce uświęcającej i codziennie módlmy się o światło Ducha Świętego.

Więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, 29.05.2022 r.
Zbawiciel po wypełnieniu misji zleconej Mu przez Ojca wraca do nieba, ale posyła uczniów, aby kontynuowali Jego dzieło, aż przyjdzie po raz wtóry na ziemię. Wszyscy wierzący mają obowiązek dzielenia się wiarą i orędziem zbawienia świata w Chrystusie. Módlmy się za V Synod, aby jego postanowienia służyły ożywieniu życia religijnego w naszej diecezji.

Więcej

6 Niedziela Wielkanocna, 22.05.2022 r.
Chrystus w Ewangelii poucza nas, na czym polega okazywanie wdzięczności Bogu. Realizuje się ona w zachowywaniu nauki Zbawiciela, która jest nauką Boga Ojca. Duch Święty pomaga wszystkim, którzy Go przyjmują jako Pocieszyciela, wypełniać to, czego oczekuje kochający Bóg. Okazujmy Najwyższemu wdzięczność, zachowując wskazania Ewangelii.

Więcej

5 Niedziela Wielkanocna, 15.05.2022 r.
Jezus daje nowe przykazanie miłości, którego normą jest Jego miłość do każdego człowieka, polegająca na poświeceniu się dla niego aż do oddania życia. Zachęca nas, abyśmy przez praktykowanie Jego miłości czynili lepszy świat.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna, 08.05.2022 r.
Najbardziej przygotowani na przyjęcie Ewangelii byli Izraelici. Niestety uznali się za niegodnych życia wiecznego, dlatego św. Paweł i Barnaba skierowali się do pogan. Takie bowiem polecenie przekazał Jezus - wszystkim, którzy poznali drogę zbawienia. Słuchajmy Dobrego Pasterza, abyśmy nie utracili skarbu wiary, ale go przekazywali innym.

Więcej

3 Niedziela Wielkanocna, 01.05.2022 r.
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - słowa skierowane do arcykapłana i Sanhedrynu przez Apostołów wskazują, że głoszenie Jezusa zmartwychwstałego było najważniejszym zadaniem uczniów Pana. Także my mamy głosić Ewangelię nawet wtedy, gdy inni próbują nas uciszyć z rożnych powodów. Przeżywając niedzielę biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny, napełniajmy się słowem Bożym.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego (2 Wielkanocna), 24.04.2022 r.
Bóg jest miłosierny wobec człowieka, gdyż lituje się nad jego niedolą; ale oczekuje, abyśmy też byli miłosierni. Przypomniał nam o tym przez św. siostrę Faustynę. Przeżywając niedzielę miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, stawajmy się miłosierni w naszych sądach o innych i uczynkach.

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 17.04.2022 r.
Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, szatanem i piekłem to podstawa do prawdziwej radości. Wspominając w liturgii to wydarzenie dzielmy się radością z innymi. Aniołowie przy grobie powiedzieli niewiastom, żeby oznajmiły Jego uczniom, iż zmartwychwstał.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 10.04.2022 r.
Jezus, wjeżdżający do Jerozolimy na osiołku, przyniósł jej pokój za cenę swojego życia, które wkrótce złożył na Golgocie. Upamiętniając to wydarzenie, święcimy palmy i będziemy uczestniczyli w procesji przed sumą. Wsłuchując się w opis męki Pańskiej, dziękujmy naszemu Zbawicielowi za to, co uczynił dla nas.

Więcej