Parafia Jastrzębie
1 niedziela Wielkiego Postu, 26.02.2023 r.
Szatan zazdrościł człowiekowi szczęścia, jakie było jego udziałem na początku, czyli w raju i dlatego zaczął kusić pierwszych rodziców. Niestety bardziej zaufali kusicielowi niż Bogu i dlatego przyszła na nich kara. Stracili nieśmiertelność, a cierpienie towarzyszyło im do śmierci. Musimy pamiętać, że każdy grzech pociąga za sobą karę. Unikajmy zatem tego, co nas obdziera z Bożej łaski.

Więcej

7 niedziela zwykła, 19.02.2023 r.
Bóg sprawia, że mimo grzechów ludzkich i niewdzięczności, nie zmienia się Jego wielkoduszność wobec całego świata. Wzywa jednak ludzi do naśladowania Go w hojności wobec bliźniego, który czasem swoimi słabościami utrudnia nam życie. Mamy być naśladowcami Boga w miłowaniu nawet nieprzyjaciół.

Więcej

6 niedziela zwykła, 12.02.2023 r.
Zbawiciel przychodzi, aby wypełnić Prawo Boże, a nie znosić czy lekceważyć. Niestety często człowiek zamiast wypełniać nakazy Boże, nie uznaje ich - wprowadzając swoje prawo, które zawsze obraca się przeciw człowiekowi. Uczymy się od Jezusa wypełniać Boże nakazy.

Więcej

5 niedziela zwykła, 04.02.2023 r.
Jako chrześcijanie mamy świecić przykładem prawdziwej miłości Boga i bliźniego. To ze względu na Boga mamy szanować drugiego człowieka i zapewnić mu odpowiednią pomoc, aby godnie mógł egzystować. Taka miłość jest światłem dla świata. Realizujmy ją codziennie.

Więcej

4 niedziela zwykła, 29.01.2023 r.
Pokora otwiera na łaskę Bożą i umożliwia zbawienie. Taka nauka płynie z liturgicznych czytań. To właśnie ci, co się tą cnotą kierują, przyjmują zbawienie, jakie Bóg prawdziwy daje ludziom w Jezusie. Oni też przez Zbawiciela zostają nazwani błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, gdyż obrali drogę, która prowadzi do szczęścia wiecznego. Idźmy zatem drogą błogosławieństw.

Więcej

3 niedziela zwykła, 22.01.2023 r.
Najwyższy jest zatroskany o każdy naród i po próbie i cierpieniu ofiaruje mu radość wynikającą z dostatku i wolności od ciemiężców – tak uczy nas prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. Jezus potwierdza, że krainy zapomniane jak ziemia Neftalego i Zabulona oraz Galilea dostąpiły niezwykłej łaski, gdyż przyszedł do nich Zbawiciel świata. My jednak zawsze możemy mieć u siebie Boga, dlatego korzystajmy z tego daru.

Więcej

2 niedziela zwykła, 15.01.2023 r.
Chrystus z woli Boga Ojca został ustanowiony światłością dla pogan, aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. On jest tym wiernym Sługą Boga żyjącego, przez którego w sposób najdoskonalszy przemówił do człowieka. Ofiarując się jak baranek za grzechy świata – przynosi zbawienie każdemu, kto w Niego wierzy.

Więcej

Święto Chrztu Pańskiego, 08.01.2023 r.
Chrzest Zbawiciela był widzialnym znakiem przyjęcia przez Niego odpowiedzialności za nasze grzechy, aby za nie wynagrodzić Bogu Ojcu. To umiłowany Syn mógł to uczynić w sposób adekwatny, gdyż godnością jest równy Ojcu. Odrodzeni w wodach chrzcielnych zachowujmy godność dzieci Bożych.

Więcej

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 01.01.2023 r.
Bogarodzica to ta, która porodziła Syna Najwyższego. Wybrana ze wszystkich ludzi i obdarzona rożnymi darami, wykorzystała je w swoim ziemskim życiu doskonale i dlatego jest dla nas wzorem współpracy z Bogiem. Jest też naszą duchową Matką. Prośmy Ją zatem o wstawiennictwo, aby nasze słabości nie okazały się silniejsze niż dobra wola.

Więcej

Boże Narodzenie 2022 r.
"Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza", która niesie zbawienie dla wszystkich. Skorzystajmy z tego daru.

Więcej