Parafia Jastrzębie
2 niedziela Adwentu, 05.12.2021 r.
Prorok Jan Chrzciciel był głosem wołającym na pustyni. To oznacza, że wielu głoszone przez niego słowa Boże lekceważyło – był jakby trafiającym w próżnię. Ale to także oznacza, iż słyszeli go ci, którzy szukali Najwyższego w ciszy swojego serca. Oni to otrzymywali odpuszczenie grzechów, a widzialnym znakiem tej rzeczywistości był chrzest w rzece Jordan. My dziś możemy uzyskać odpuszczenie grzechów w sakramencie chrztu i pokuty. Uwalniajmy się od tego, co nas oddala od Boga i Jego słowa, a tym jest grzech. Módlmy się za Kościół na Wschodzie, aby bez przeszkód mógł prowadzić apostolską działalność.

Więcej

1 niedziela Adwentu, 28.11.2021 r.
Wieniec adwentowy z czterema świecami przypomina nam, że przez cztery niedziele będziemy oczekiwać na kolejne w naszym życiu święta Bożego Narodzenia. Chociaż są one cykliczne, to realnie przygotowują nas na spotkanie z Panem w niebie. Zapalona pierwsza świeca wskazuje na ostatniego proroka – Jana Chrzciciela, który bezpośrednio poprzedził objawienie się Mesjasza Pańskiego. Czuwajmy, aby Pan zastał nas przygotowanych, gdy przyjdzie nas sądzić. Módlmy się o dobre przeżycie tego okresu, a także za pasterza naszej diecezji - biskupa Andrzeja, przeżywając dwunastą rocznicę jego święceń biskupich.

Więcej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 21.11.2021 r.
Królestwo Chrystusa jest wieczne, ale objawi się w pełni dopiero na końcu świata. Zbawiciel pragnie, aby było obecne także na tym świecie i dlatego zaprasza do niego wszystkich ludzi. Jednak tylko nieliczni chcą, aby On panował w ich życiu. To ci, którzy zachowują Jego przykazania i liczą się z Bogiem na co dzień. Przeżywając Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, chciejmy wybierać Jego królestwo i do niego należeć, bo tylko ono nie przeminie.

Więcej

33 niedziela zwykła, 14.11.2021 r.
Księga proroka Daniela, mówi, że w czasie wielkiego ucisku narodu wybranego wystąpi Michał Archanioł - wielki książę i opiekun. Wtedy też dostąpią zbawienia wszyscy zapisani w księdze, to znaczy ci, co dobrym życiem zasłużyli na ostateczne usprawiedliwienie i bycie blisko Boga. Módlmy się, abyśmy przez dobre postępowanie zasłużyli na zapis w księdze życia.

Więcej

32 niedziela zwykła, 07.11.2021 r.
Bóg patrzy na nasze serca i pragnie, aby były wielkoduszne tak jak serce ubogiej wdowy, która wrzucając do skarbony świątyni całe swoje utrzymanie, zawierzyła dalsze życie Bożej Opatrzności. Jezus jej czyn pochwalił i daje nam jako przykład do naśladowania. Módlmy się o hojność naszych serc tak wobec Boga, jak i bliźnich.

Więcej

31 niedziela zwykła, Rocznica poświęcenia kościoła, 31.10.2021 r.
Świątynia to miejsce szczególnej obecności Boga na ziemi. Od chrztu świętego jesteśmy świątyniami Boga. W dniu rocznicy poświęcenia parafialnego kościoła i kaplic warto postawić sobie pytanie: W jakim stanie jest świątynia mojego ciała? Jezus chce, aby była święta, tzn. wypełniona Jego łaską. Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie byli pięknymi świątyniami Chrystusa, a synodalne postanowienia pogłębiły nasze rozumienie chrześcijańskiej kultury.

Więcej

30 niedziela zwykła, 24.10.2021 r.
"Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym" - to słowa Boga wypowiedziane przez proroka Jeremiasza. Naród wybrany był ślepy na zbawienne upomnienia Boga i spotkała go za to kara. Jezus w dzisiejszej Ewangelii uzdrawia ślepego, który bardzo chciał dobrze widzieć. Ewangelizacja to otwieranie oczu na prawdziwe wartości. Przeżywając niedzielę misyjną módlmy się, aby wszyscy na świecie mogli poznać Chrystusa.

Więcej

29 niedziela zwykła, 17.10.2021 r.
Wielu ludzi, także chrześcijan, nie rozumie, dlaczego spotkały Syna Bożego tak wielkie cierpienia. Stało się to, aby nam przybliżyć ogrom miłości Boga do człowieka i dać wzór, jak mamy się zachować w czasie naszych cierpień. Chwała i radość będzie naszym udziałem w przyszłym świecie, gdy tu na ziemi będziemy pić z Chrystusowego kielicha cierpień. Módlmy się o gotowość w podejmowaniu codziennego krzyża.

Więcej

28 niedziela zwykła, 10.10.2021 r.
Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i jest wielkim skarbem, wychwala ją Biblia, a kto ją posiada, wraz z nią ma inne dobra. Jezus w Ewangelii ukazuje, na czym ona polega. Przejawia się w zachowywaniu Bożych przykazań i w bojaźni wobec obrazy kochającego i dobrego Boga. Jako chrześcijanie mamy żyć Bożą mądrością i uczyć jej innych, a także wspierać te instytucje, które to czynią. Możemy to uczynić dziś, składając ofiarę do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Więcej

27 niedziela zwykła, 03.10.2021 r.
To Bóg jest twórcą rodziny, którą ma stanowić mężczyzna i kobieta. Autor natchniony przedstawiając tajemnicę związku mężczyzny z kobietą w małżeństwie daje nam do zrozumienia, iż Bóg stwarzając kobietę, wziął cząstkę z życia mężczyzny i dlatego mężczyzna w kobiecie widzi swoje dopełnienie. Dwoje zatem są jednym ciałem - zjednoczeni miłością w Bogu. Prośmy Najwyższego, aby małżeństwa i rodziny urzeczywistniały ideał jedności i prawdziwej miłości.

Więcej