Parafia Jastrzębie
25 niedziela zwykła, 18.09.2022 r.
Każdy, kto wyzyskuje bliźniego, obraża Boga, który daje dobra, abyśmy je wykorzystywali na Jego chwałę i pożytek ludzi. Rządzący – polecani modlitwie, o których mówi św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza – mają czuwać, aby nikomu nie działa się krzywda. Ostatecznie to wszechwiedzący Bóg będzie oceniał i wynagradzał lub karał za czyny, których dokonujemy tu na ziemi.

Więcej

24 niedziela zwykła, 11.09.2022 r.
Bóg czeka na nawrócenie każdego grzesznika i gdy to się stanie, radość w niebie jest wielka. Nawrócić się to znaczy przyjąć do swojego serca, że zachowanie Bożych praw jest konieczne, aby człowiek nie zmarnował życia. Pierwsze czytanie nam pokazuje, że chociaż Bóg jest cierpliwy, nie można lekceważyć wezwania do nawrócenia.

Więcej

23 niedziela zwykła, 04.09.2022 r.
Roztropność, o której mówi Jezus w Ewangelii, charakteryzuje się podejmowaniem odpowiednich decyzji. Chrześcijanin to ten, kto opowiada się za Bogiem, mimo trudności związanych z przezwyciężaniem świata i własnych słabości. Bóg jest godzien wszelkiego poświęcenia, gdyż tylko On zbawia. Trwajmy zatem w Nim.

Więcej

22 niedziela zwykła, 28.08.2022 r.
Przez pychę człowiek się oddalił od Boga, a On wybrał drogę pokory, aby zbawić nieszczęsne stworzenie, które uwierzyło szatanowi, że można dorównać Wszechmogącemu. Zbawiciel przez uniżenie się, czyli pokorę zbawił człowieka i pokazał mu, jaką drogą dojdzie do nieba. Przeżywając w naszej diecezji kolejną niedzielę synodalną, bądźmy pokorni i módlmy się, aby ta postawa była promowana w naszych mediach.

Więcej

21 niedziela zwykła, 21.08.2022 r.
Być świadkiem Chrystusa to głosić Jego orędzie zawsze i wszędzie - nawet wtedy, gdy trzeba zapłacić za to najwyższą cenę, jaką jest to życie doczesne. Takim głosicielem i bohaterem wiary jest św. Bartłomiej, którego dziś w naszej parafii szczególnie czcimy z racji uroczystości odpustowych. Niech wyprasza nam łaskę wierności Bogu, abyśmy po trudach doczesnego pielgrzymowania osiągnęli wieczne zbawienie.

Więcej

20 niedziela zwykła, 14.08.2022 r.
Jezus przyszedł przynieść na ziemię pokój, ale nie taki, jaki sobie wyobrażają ludzie - jako zgodę na wszystko, co przynosi duch tego świata. Pokój Chrystusowy polega na wolności od zła i grzechu oraz na trwaniu przy Bożych przykazaniach. Trwajmy zatem w wierze, mimo różnych trudności.

Więcej

19 niedziela zwykła, 07.08.2022 r.
Pan przemieniony na górze Tabor nie tylko pokazał, że niebo istnieje, ale że czeka na wszystkich, którzy będą wiernie trwać przy Bogu w życiu doczesnym. Przeżywając uroczystość odpustową, skorzystajmy z daru odpuszczenia kar za grzechy wyznane na spowiedzi, bo uwolnienie się od nich przybliży nas na dzień przejścia do chwały zbawionych w niebie.

Więcej

18 niedziela zwykła, 31.07.2022 r.
Biblijny mędrzec - Kohelet mówi, że wszystko jest marnością, to znaczy jest ulotne, przemija. Człowiek nie wie, kiedy zażądają od niego zdania sprawy ze swojego życia. Dlatego św. Paweł zachęca nas, abyśmy przezwyciężając nasze wady, czyli to, co przyziemne w nas, dążyli do tego, co w górze, do życia wiecznego z Bogiem.

Więcej

17 niedziela zwykła, 24.07.2022 r.
Modlitwa jest podstawą życia człowieka wierzącego w Chrystusa. Do Boga zwracamy się na początku i na końcu dnia, podejmując pracę i w chwilach odpoczynku, przed posiłkiem i po nim, a także wyruszając w drogę. Dziś szczególnie polecamy naszemu Ojcu w niebie wszystkich uczestników ruchu drogowego, prosząc dla nich o opiekę, bezpieczeństwo i rozwagę oraz o to, aby wszystkie nasze drogi przybliżały nas do Boga.

Więcej

16 niedziela zwykła, 17.07.2022 r.
Życie ludzkie toczy się w rytmie pracy i odpoczynku. Szczególne miejsce zajmuje w nim niedzielna Eucharystia, gdy odkładamy zwyczajne zajęcia i wybieramy najlepszą cząstkę: słuchamy słów naszego Pana, Jezusa Chrystusa, powierzamy Mu radości i troski naszego życia oraz przyjmujemy Go w Komunii świętej jako drogiego Gościa naszej duszy.

Więcej