Parafia Jastrzębie
15 niedziela zwykła, 14.07.2024 r.
Chrystus gromadzi wokół siebie uczniów, a potem rozsyła ich, aby wzywali do nawrócenia, wyrzucali złe duchy, uzdrawiali chorych. Również my w każdą niedzielę przychodzimy na spotkanie z Panem, abyśmy przez Niego umocnieni nieśli innym Jego słowa, walczyli ze złem oraz troszczyli się o chorych i potrzebujących.

Więcej

14 niedziela zwykła, 07.07.2024 r.
Pan Bóg nieustannie posyła do ludzi swoich proroków. Również podczas każdej Mszy świętej Syn Boży mówi do nas, jak kiedyś w synagodze w Nazarecie mówił do swoich rodaków. Jak przyjmujemy słowo Boga? Módlmy się o to, abyśmy słuchali Bożego słowa z wiarą i według niego żyli.

Więcej

13 niedziela zwykła, 30.06.2024 r.
Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła – poucza nas księga Mądrości. Zatem w planach Bożych człowiek miał być szczęśliwym na ziemi i nie umierać. Chociaż wszyscy zgrzeszyli, z wyjątkiem Maryi, przestępstwem Adama, jak uczy nas św. Paweł; Bóg postanowił w swoim miłosierdziu i dobroci przywrócić nam szczęśliwą nieśmiertelność na końcu świata, gdy zmartwychwstaną nasze ciała. Jezus wskrzeszając umarłych pokazał, że ma władzę nad śmiercią, abyśmy ufali, że również nasze ciała zmartwychwstaną.

Więcej

12 niedziela zwykła, 23.06.2024 r.
Niebezpieczeństwa mogą wywołać w nas lęk, ale Pan Jezus zapewnia nas, że jest z uczniami. On, który poskramia żywioły, mówi: nie bójcie się, Ja zwyciężyłem świat, to znaczy pokonał wszystkie przeciwności i nas uzdalnia, abyśmy to samo czynili. W ten sposób lęk nie będzie nami rządził, ale Boże prawo, które zaprowadzi nas do wiecznego szczęścia.

Więcej

11 niedziela zwykła, 15.06.2024 r.
Wzrost królestwa Bożego zależy od wielu czynników: łaski Bożej, ludzkiego serca na które pada słowo Boże, wysiłku, czyli świadomego działania w kierunku pomnażana dobra. Gdy wszystkie wspomniane warunki są odpowiednio spełnione staje się ono wielkie i wspaniałe – przyciągające innych. Bóg bowiem czuwa, aby się rozwijało mimo ataków ze strony królestwa ciemności. Dbajmy o królestwo Boże w nas i wokół nas.

Więcej

10 niedziela zwykła, 09.06.2024 r.
Gdy apostołowie powrócili do Jezusa z wyprawy misyjnej cieszyli się, iż mogli wypędzać złe duchy, czyli szatanów. Taką władzę ma tylko Bóg, który jest ponad wszystkim. Zostawił ją swojemu Kościołowi, który zbawia także przez uwalnianie od złego ducha zniewolonych ludzi. Jako chrześcijanie doświadczmy tego w sakramentach świętych. Pamiętajmy, że korzystając z nich jesteśmy mocni duchowo i możemy oprzeć się wszelkim pokusom diabła.

Więcej

9 niedziela zwykła, 02.06.2024 r.
Szabat był świętym dniem dla Izraelitów i należało go odpowiednio przeżywać. Wstrzymanie się od pracy miało umożliwić wiernym uczczenie Boga i nabranie sił na nowy tydzień pracy. Jezus pokazał, że cuda w świętym dniu nie tylko go nie znieważają, ale dodają mu blasku, gdyż wskazują na działanie Boga, a przez to uświęcanie ludu. Jako chrześcijanie czcimy Boga w niedzielę, czyli pierwszy dzień po żydowskim szabacie, aby podkreślić cud zmartwychwstania, który dokonał się w Synu Bożym, ale także dokona się w naszym istnieniu.

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 26.05.2024 r.
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej nigdy nie zostanie do końca przez człowieka zrozumiana, gdyż Bóg nieskończenie przewyższa wszystkich i wszystko. Jako chrześcijanie czcimy Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Każdy sakrament przyjmujemy w imię Trójcy Świętej, ponieważ działanie Boga prawdziwego poza Trójcą, czyli na zewnątrz, jest jedno. Dążmy zatem do jedności w naszych rodzinach i społeczeństwie na wzór Trójjedynego Boga.

Więcej

Zesłanie Ducha Świętego, 19.05.2024 r.
Duch Święty jest Panem i Ożywicielem. To oznacza, że jest Bogiem równym Ojcu i Synowi oraz w sakramentach Kościoła daje życie wieczne wszystkim, którzy z wiarą je przyjmują. Obecny w Kościele czuwa, aby pozostał wierny Ewangelii i ją w całości przekazywał następnym pokoleniom. Przez swoje natchnienia pobudza nas do świętszego życia, abyśmy stawali się coraz milsi Bogu. Idźmy za Jego natchnieniami.

Więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, 12.05.2024 r.
Wniebowstąpienie Pana było zwieńczeniem widzialnej misji Jezusa na ziemi i kolejnym potwierdzeniem ze strony Ojca, iż jest On Jego Synem. Będąc z Ojcem jest jednocześnie obecny w swoim Kościele: w słowie Bożym, sakramentach, pasterzach i wiernych. Wszystkim nam przypomina, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tam osiągniemy pełne i prawdziwe szczęście. Zatem żyjmy tak, abyśmy to szczęście ostatecznie osiągnęli.

Więcej