Parafia Jastrzębie
28 niedziela zwykła, 10.10.2021 r.
Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i jest wielkim skarbem, wychwala ją Biblia, a kto ją posiada, wraz z nią ma inne dobra. Jezus w Ewangelii ukazuje, na czym ona polega. Przejawia się w zachowywaniu Bożych przykazań i w bojaźni wobec obrazy kochającego i dobrego Boga. Jako chrześcijanie mamy żyć Bożą mądrością i uczyć jej innych, a także wspierać te instytucje, które to czynią. Możemy to uczynić dziś, składając ofiarę do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Więcej

27 niedziela zwykła, 03.10.2021 r.
To Bóg jest twórcą rodziny, którą ma stanowić mężczyzna i kobieta. Autor natchniony przedstawiając tajemnicę związku mężczyzny z kobietą w małżeństwie daje nam do zrozumienia, iż Bóg stwarzając kobietę, wziął cząstkę z życia mężczyzny i dlatego mężczyzna w kobiecie widzi swoje dopełnienie. Dwoje zatem są jednym ciałem - zjednoczeni miłością w Bogu. Prośmy Najwyższego, aby małżeństwa i rodziny urzeczywistniały ideał jedności i prawdziwej miłości.

Więcej

26 Niedziela zwykła 26. 09. 2021 r.
. Jezus słowem wyrzucał złe duchy z opętanych. W Jego ustach słowo miało moc czynienia cudów. Św. Jan jest zazdrosny o władzę wyrzucania złych duchów w imię Jezusa przez tych, którzy z nimi nie chodzili. Zbawiciel uczy, że kto ten dar otrzymał od Boga stanowi z Nim i jego uczniami jedno. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną poświęconą relacji między słowem Boga, a słowem ludzkim - prośmy Najwyższego, aby nasze słowa były zawsze budujące, a nie gorszące

Więcej

25 Niedziela zwykła 19. 09. 2021 r.
Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny; sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa... Żyjący uczciwie są wyrzutem dla bezbożnych, dlatego ci ostatni chcą w rożny sposób ich uciszyć, a to przez oszczerstwo, a to przez wyrzucenie z danego środowiska. Tymczasem oni będąc głosem Boga są ratunkiem dla zatwardziałych grzeszników. Przeżywając Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu módlmy się, aby media zawsze służyły społeczeństwu przekazując prawdę i zachęcając do braterskiej miłości.

Więcej

24 Niedziela zwykła 12. 09. 2021 r.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi... i wiem, że wstydu nie doznam. To słowa proroka Izajasza o Mesjaszu. Chrystus przyjął na siebie obelgi, zniewagi i niesprawiedliwy wyrok, aby przez cierpienie zbawić świat i być przykładem dla ludzi. Taki sam los czeka jego naśladowców. Dzisiejsza beatyfikacja ks. kardynała Wyszyńskiego i siostry Elżbiety Czackiej ukazuje nam, że kto cierpi z Jezusem osiągnie zwycięstwo i wieczne szczęście.

Więcej

23 Niedziela zwykła 5. 09. 2021 r.
Bóg przychodzi, aby zbawiać, czyli między innymi sprawiedliwie wynagradzać za cierpienia i ofiary poniesione dla Jego chwały. Nie tylko na końcu świata to uczyni, lecz już w tym życiu Najwyższy chce przychodzić z pomocą człowiekowi w jego niedomaganiach. Uczynił to przez swojego Syna, a obecnie wszystkich, którzy Jego naśladują w pomaganiu. Możemy to uczynić także dziś wspierając Afgańczyków.

Więcej

22 Niedziela zwykła 29. 08. 2021 r.
. Przeżywamy w naszej diecezji kolejną synodalną niedzielę. Módlmy się za obradujących, a w naszej parafii witamy ks. wikariusza magistra Kamila Piłata, który przybył do nas z Grywałdu, a pochodzi z Dębicy. Życzymy Mu wielu łask Bożych i długiego pobytu w naszej wspólnocie.

Więcej

21 Niedziela zwykła Odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła 22. 08. 2021 r.
Posłani na cały świat apostołowie, głosili Chrystusa. Wśród nich był św Bartłomiej, który dotarł aż do Indii. Wierny Mistrzowi przelał krew; w okrutny sposób zamęczony przez tych, którzy nienawidzili światła i nie chcieli się do Niego zbliżyć, bo złe były ich uczynki. Tym światłem dla wszystkich jest jedyny Zbawiciel Jezus – Syn Boży. Niech ten święty, w którym nie było podstępu wyprasza nam potrzebne łaski.

Więcej

20 Niedziela zwykła Uroczystość Wniebowzięcia Maryi 15. 08. 2021 r.
W dziejach zbawienia wielka rolę odegrała Maryja, która porodziła Syna Bożego. On zaś zmiażdżył głowę szatana przez posłuszeństwo Woli Ojca. Nie uniknął cierpienia i śmierci, ale całkowicie poddany Bogu Ojcu zwyciężył grzech. Maryja to druga osoba, która depcze głowę szatana przez posłuszeństwo Bożej woli. Wskazuje nam drogę jaką mamy podążać, aby zwyciężać zło. To droga posłuszeństwa Bożym przykazaniom

Więcej

19 Niedziela zwykła 08. 08. 2021 r.
Grzech obraza Boga i pociąga za sobą karę. Miłosierdzie Boże sprawia, że możemy ją odpokutować na ziemi, aby nie cierpieć w czyśćcu. Odpust to przywilej dzięki któremu możemy pozbyć się kar za grzechy. Skorzystajmy z tego daru dziś w naszym kościele czcząc Przemienienie Pańskie. Witamy w naszej wspólnocie ks. Stanisława Sowińskiego – dzisiejszego kaznodzieję z Gołkowic, który pomoże nam dobrze przeżyć parafialne święto.

Więcej