Parafia Jastrzębie

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 25. III. 2018 r.

24.03.2018, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Trzymając w dłoniach gałązki palm, razem z mieszkańcami Jerozolimy śpiewamy dziś radosne Hosanna ,słuchamy opisu Męki i śmierci Chrystusa. Kościół przypomina nam dzisiaj , że ziemski sukces przemija, zaś cierpienie i śmierć prowadzi do uczestnictwa w zwycięstwie Zbawiciela . Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywający nadchodzący tydzień .

Dzisiejsza Niedziela Palmowa    wprowadza  nas  w  wyjątkowy okres  w całym roku -Czas  Wielkiego T y g o d n i  a . W  ciągu  nadchodzących dni będziemy  przeżywać   wielkie    M i  s t e r i u  m        P a s c h a l n e   .  Dzisiaj poświęcenie palm   o 9,00 tak w Jastrzębi G. jak i  w  Kąśnej oraz w  Kościele  o 7.00 i 10,30 i konkurs

  Dzieci  ,które  pobrały  skarbonki składają  je dzisiaj przy poświęceniu  palm. Serdeczne im  Bóg zapłać za ich dobre   serce .

 Dzisiaj  kończymy  nasze parafialne i  szkolne Rekolekcje   i wyrażamy  wielka  wdzięczność  Ks.  rekolekcjoniście  ks.  mgr Bolesławowi  Kanachowi  za przekazane Słowo  Boże ,  za  ukazanie  życia   św. Ojca Pio  i  modlitwy  do  Niego  ,    a szczególnie  za  możliwość  ucałowania  relikwi  .

W tygodniu

W Wielki Poniedziałek - spowiedź w Bruśniku  od  godz. 13.00  .  Wielki  Wtorek       spowiedź  w Ciężkowicach – skorzystajmy kto  jeszcze  nie  był   

 Msze  św. w   w tym tygodniu    w kościele parafialnym  do  Wielkiego  Czwartku  o 7.00    i 18.00  a    na dojazdach  w Jastrzębi G. i  w Kąśnej o 19. 00

 

W Wielki  Wtorek   po  Mszy św . wieczornej o godz. 18.00 będzie  uroczysta Droga Krzyżowa  -  zapraszamy

 

W  Wielka Środę  zaś  do  południa od 8.00  wyjazd  do  chorych.

 

Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna  się   T r i d u u m     P a s c h a l n e  -  trzy święte dni  - zaplanujmy  już  dzisiaj  udział w wielkich wydarzeniach   tygodnia.

  

                             W I E L K I       C Z W A R T E K :

 

Rano  nie  ma   Mszy   św. , zaś  uroczysta  Msza   Św.  Wieczerzy   P a ń s k i e j koncelebrowana o 18.00 -  rozpocznie  święte  Dni  Pańskie . Zgromadźmy się jak najliczniej  z  całą  parafią ,by  być  z  P. Jezusem  w  Wieczerniku , w Ogrodzie  Oliwnym ,  a także w  ciemnicy .

Adorujemy  P. Jezusa  w  ciemnicy  do 22,00 . Od 19,00 do 20,00  mieszkańcy Kąśnej  Dolnej i  Górnej ,od 20.00 do 21,00   mieszkańcy Jastrzębi Dolnej i Górnej a od  21,00 do 22,00 młodzież .

 Zechciejmy  już  w  W. Czwartek  wziąć udział we Mszy św.   i   w    a d o r a c j i  ...

 

                                 W I E L K I       P I Ą T E K  :

 

       N i e    ma     Mszy   św.   Od  godz. 8,00  adoracja   P. Jezusa  w Ciemnicy.Adorujemy  przysiółkami  :  od  8,00 do 9,00  Z a l e s i e  , od  9,00 do  11,00 L i p k i od 11,00 do 13,00 P r z y by ł ó w  , od 13,00 do 15,00 domy przy  Kościele, a  od 15,00 do 16,00 Kutypówka  ,Drążkówka , Nowy Świat .

O 10.00  - p r o s i m y    dzieci  na Drogę  Krzyżową   adoracje   oraz Komunię św. do Kościoła parafialnego ,   zaś  o  godz. 9.00   w  Jastrzębi  Górnej i o    10.00  w   Kąśnej  Droga Krzyżowa

O 16.00 w  W i e l k i    P i ą t e k     uroczysta  D r o g a   K r z y ż o w a -   i dalsze obrzędy   Męka  Pańska  - Kazanie -  Adoracja  Krzyża - Komunia  św. i złożenie  P. Jezusa  do grobu .

 

Za ucałowanie  krzyża ,przyjęcie Komunii św. modlitwę  w intencjach  Ojca  św. oraz wyzbycie  się  przywiązania do zła  - zyskujemy odpust  zupełny .

W W. Piątek  ucałujmy więc Krzyż Chrystusa  z wielkim szacunkiem  powagą , kulturą, przyjmując Komunię  św. Przy ucałowaniu  K r z y ż a składamy  ofiary na Ziemię Św. 

 

W  Wielki  Piątek zrezygnujmy  z  niepotrzebnych  zajęć  i jak najliczniej trwajmy przy P. Jezusie   -  adorujemy  P. Jezusa  w  grobie  do 23,00  w takim porządku :od 18.00 do 19.30  Ojcowie  , od  19.30 do  21,00   Matki   i od 21,00 do 23,00 młodzież.   O 22.00 młodzież poprowadzi drogę      krzyżową                                                                                              

 

W Wielki Piątek  zachowujemy  post  ścisły  i abstynencję od  mięsa .Abstynencja  - to powstrzymanie  się od  pokarmów  mięsnych obowiązuje  wszystkich którzy ukończyli 14 rok życia ,aż do śmierci . Post ścisły to trzy  posiłki : raz do  sytości, a dwa razy lekko  i  obowiązuje  wszystkich  od  18 do 60 roku życia  . Do abstynencji od pokarmów mięsnych i postu Kościół zachęca także w Wielką Sobotę aż do Rezurekcji.

       W  WIELKI   PIĄTEK    NIE      MA    DYSPENSY . 

 

                            W I E L K A       SOBOTA :

 

 

          Od 8.00 do 12.00  święcenie   p o k a r m ó w  w    K o ś c i e l e  

 co   godzinę i adoracja  P. Jezusa przy  grobie  . O  9,00 poświęcenie  pokarmów   w  Kąśnej Dolnej  a o 10.00 w Jastrzębi w Kościele

Chciejmy też przychodząc do poświęcenia pokarmów zostać chwilę w kościele, by trwać na adoracji przy Grobie Pana Jezusa.

 Po południu adoracja przy grobie   od 12.00 do 14.00  Podoliny   i od 14,00  do 15.00 dzieci   i starsi którzy nie byli  do południa i nie będą  na  nabożeństwie  wieczornym  od 15.00  do 17,00 mieszkańcy wzdłuż  drogi  , od 17,00 do 19,00 - Budzyń ,  Przybyłów , oraz  Zalesie , Kutypówka , Drążkówka i wszyscy którzy nie byli  wcześniej bowiem po obrzędach i Mszy św. nie będzie  już   adoracji   . 

                      O 19.00   święcenie  ognia wody i dalsze   obrzędy  Wigilii Wielkiej  Nocy  Zmartwychwstania   Pańskiego i  Msza  św.

 

   NIEDZIELA   Z M A R T W Y C H W S T A N I A   PAŃSKIEGO              

 

    Ponieważ  Ks.  biskup  Ordynariusz  zadecydował  już  w ubiegłym roku o  możliwości  procesji  rezurekcyjnej wieczór  lub  rano    dlatego    

       R E Z U R E K C J A    - uroczysta  procesja   trzy razy  koło Kościoła będzie  rano w  niedziele  o  godz.  6.30 i Msza św.; a później  Msze  św.  o 10.30 i 16.00  w Kościele   oraz  o 9.00 w Kąśnej i  w Jastrzębi G.   

W dniach  Wielkiego Tygodnia   zachowujemy powagę  skupienie , wyciszmy  więc nasze   odbiorniki radiowe  ,telewizyjne  i  licznie  gromadźmy się  tak na nabożeństwa jak i na  adoracje.  Tak serdecznie  chciejmy się wymodlić  wyśpiewać i być  blisko P. Jezusa .

 

Za adorowanie  Pana Jezusa  w te  Wielkie dni przynajmniej pół godziny jak i  ucałowanie krzyża zyskujemy odpust  zupełny

 

Każdy  Katolik w te Wielkie Dni naszej wiary  powinien przyjąć   Komunię  św. i w  W. Czwartek  i  w W.  Piątek  i w  W.  Sobotę oraz  być przy Chrystusie  tak w ciemnicy  jak i przy  grobie.

Prosimy także o to i dzieci . Rodzice drodzy  uczcie ich udziału w nabożeństwach w te  wielki dni . Jest chyba wielkim zaniedbaniem  rodzicielskim jak dzieci czy młodzież w te dni  są  poza Kościołem  i nabożeństwami 

Na  W. Piątek prosimy ustroić krzyże i te w naszych domach ,a szczególnie  przy drogach  

Do  adoracji  przy  Grobie  prosimy też    Straż  Pożarną  o honorową  wartę zaś  na  rezurekcyjną procesje prosimy o chętne niesienie  obrazów,  różańca sztandarów  baldachimu  w takim porządku  jak na  Boże Ciało . Prosimy też dziewczynki o niesienie  poduszek by nasza  procesja  była  jak najokazalsza .

 

Bóg zapłać za ofiary  na kwiaty do grobu  -  Prosimy też o przygotowanie  Kościoła na wielkie  wydarzenia  naszej wiary  .    Dziś też Światowy Dzień    Młodzieży - modlimy się  za młodzież w naszej diecezji.

  

Dziś o  godzinie  14.00  Misterium Męki  Pańskiej  w  domu  parafialnym  .  Młodzież  i  Ks.  Katecheta  serdecznie zapraszają  

 

 

WSPOMINAJĄC   ZBAWCZE  WYDARZENIA

   w tym  tygodniu  przybliżmy  się do P. Jezusa

korzystając  z religijnej  prasy